Sökning: "vad är yrkesidentitet"

Visar resultat 11 - 15 av 60 uppsatser innehållade orden vad är yrkesidentitet.

 1. 11. Jordbrukets mekanisering : En kvalitativ studie om jordbrukares upplevda konsekvenser av mekaniseringen i arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Tjernlund; [2018]
  Nyckelord :Jordbrukare; Mekansering; Alienation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur jordbrukare i Norrbotten upplever mekaniseringen inom jordbruket. De övergripande teorierna för uppsatsen behandlar Karl Marx och Robert Blauners alienation utifrån olika perspektiv samt Max Webers rationella ”järnbur”. LÄS MER

 2. 12. Irländsk Folkmusikwannabe : En självstudie i att appropriera irländsk ornamentik på fiol

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Evelina Höglund; [2018]
  Nyckelord :Irish trad music; ornamentation; sociocultural perspektive; master – apprentice teaching; journal; video observation; fiddle; professional identity; practice community; irländsk folkmusik; ornamentik; sociokulturellt perspektiv; mästarlära; loggbok; videoobservation; fiol; yrkesidentitet; praxisgemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska mitt egna lärande i processen med att appropriera den ornamentik som är en central del i den irländska folkmusikkulturen. Syftet stärks med följande forskningsfrågor: Med vilka redskap tillägnar jag som lärling mig ornament från den irländska folkmusiktraditionen? samt I vilken utsträckning har jag approprierat irländsk ornamentik efter en period på tio veckor? Arbetet är baserat på ett sociokulturellt perspektiv med stark betoning på mästarläran. LÄS MER

 3. 13. ”Sen då?” : Svartsyn, framtidstro och reella möjligheterför elever på det Estetiska programmet

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annamaria Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Bild och formgivning; estetiska programmet; högskoleförberedande program; kunskapssyn; kritisk diskursanalys; diskursanalys; kvalitativ studie; identitet; estetiska kunskaper; nytta; yrkesidentitet; kreativitet; bild; GY11; kreativ; entreprenöriell; kultur och konst;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med syfte att bidra med förståelse för hur skolledare och tidigare elever på det estetiska programmet värderar och diskursivt konstruerar inriktningen Bild & formgivning i aspekten estetelevers framtidsutsikter vad gäller studier och yrkesval. Jag vill på detta sätt synliggöra omgivningens syn på programmet och vad estetiska kunskaper kan ha för funktion i samhället. LÄS MER

 4. 14. Vilken respekt inger jag i mjukisbyxor? : En kvalitativ undersökning om fritidshemmet, kläder & yrkesidentitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Yasmine Mejdi; Agnes Bergendahl; [2017]
  Nyckelord :positioning; professional identity; clothing; after school; teachers; Giddens; positionering; handlingsutrymme; yrkesidentitet; kläder; fritidshem; lärare; Giddens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka fritidspersonals attityd till sin yrkesidentitet genom att ta reda på deras tankar, erfarenheter och upplevelser av kläder i skolvärlden. Fritidspersonal är en yrkesgrupp som balanserar mellan skolans målstyrda kunskapsinriktade pedagogiska uppdrag och fritidshemmet som traditionellt sett varit en socialpedagogisk omsorgsbetonad verksamhet. LÄS MER

 5. 15. ”Ska jag utbilda mig så är det nu eller inte alls” - En studie om äldre studie- och yrkesvägledarstudenters valprocess kring yrkesval

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Gavigan; Hanna Hartikainen; [2017]
  Nyckelord :Brytpunkter; Examensålder; Handlingshorisont; Påverkningsfaktorer; Studie- och yrkesvägledarstudenter;

  Sammanfattning : Medelåldern för studie- och yrkesvägledarexamen är i Sverige högre än för de flesta andra treåriga högskoleutbildningarna. Syftet med vårt arbete är att få en större förståelse för vad det är som gör att studie- och yrkesvägledarstudenter påbörjar sin utbildning relativt sent i arbetslivet. LÄS MER