Sökning: "vad är yrkesidentitet"

Visar resultat 21 - 25 av 60 uppsatser innehållade orden vad är yrkesidentitet.

 1. 21. Identitetsskapande i form- och konstvärlden : En studie om hur egenföretagare förhåller sig till sina yrkesidentiteter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Zackrisson; [2015]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; yrkestitel; hantverk; konsthantverk;

  Sammanfattning : I detta arbete studeras hur aktörer som arbetar professionellt med skapande verksamhet formar sin yrkesidentiteter. Syftet är att förstå identitetskonstruktioner genom att belysa hur personerna förhåller sig till yrkestitlar och begrepp för beteckna sig själva och det arbete de utför. LÄS MER

 2. 22. En blomma i tapeten : En kvalitativ studie om HR-medarbetares status, legitimitet och yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Levin; Ronja Pantzar; [2015]
  Nyckelord :human resource; HR; status; legitimitet; yrkesidentitet; kommunikation;

  Sammanfattning : I spåren av kunskapssamhället med ett ökat fokus på humankapital, har vikten av personalarbete betonats allt mer. Personalarbete, som numera kallas human resource, hanterar den mänskliga resursen i organisationen vilken ofta betraktas som organisationers viktigaste. LÄS MER

 3. 23. Hur utvecklas och upplevs yrkesidentitet inom gymnasial yrkesutbildning? : En intervjustudie med gymnasiala yrkeselever om synen på den egna yrkesidentiteten.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Lindström; [2015]
  Nyckelord :Situerat lärande; yrkesutbildning; lärlingsutbildning;

  Sammanfattning : Att utveckla en yrkesidentitet som en del av en bredare identitetsutveckling ses som ett viktigt mål för unga individer. Detta är också ett uttalat syfte med den utbyggnad som skett av arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom den svenska gymnasieskolan sedan Gy 2011. LÄS MER

 4. 24. Studie- och yrkesvägledares yrkesidentitet - en fallstudie i hur de befintliga styrdokumenten implementeras i arbetet med genus, social och kulturell bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Knese; Michelle Johansson; [2015]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; studie- och yrkesvägledning; yrkesidentitet; översättning; genus; social bakgrund; kulturell bakgrund; social- och kulturell bakgrund; skollagen;

  Sammanfattning : I det här arbetet har vi undersökt hur studie- och yrkesvägledare i grundskolan ser på sin yrkesroll, hur de arbetar och vilka skärningspunkter det finns mellan detta och skollagen. Vi är speciellt intresserade av hur de tänker kring och hur de arbetar med elevernas genus, sociala och kulturella bakgrund. LÄS MER

 5. 25. "Man ska vara det mesta; psykolog, sjuksköterska, snickare..." : En studie om fritidslärares yrkesidentitet och yrkesuppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selma Jelassi; [2015]
  Nyckelord :Integrering; samverkan; styrdokument; pedagogik; identitet; verksamheter.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att försöka skapa en bild av hur dagens fritidslärares yrkesidentitet ser ut och konstrueras utifrån teorin identitet som kollektiv ambition och social konstruktion samt därutöver utifrån tidigare forskning och genomförda kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer med sex stycken fritidslärare på olika skolor i Stockholm. Det är den kvalitativa metoden som ligger till grund för insamlandet av data i denna studie. LÄS MER