Sökning: "vad är yrkesidentitet"

Visar resultat 6 - 10 av 60 uppsatser innehållade orden vad är yrkesidentitet.

 1. 6. Lärare i fritidshem - kan jag endast tituleras lärare när jag undervisar i skolämnen? : En studie om den vardagliga verkligheten för lärare i fritidshem med behörighet i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Lindfors; [2019]
  Nyckelord :leisure-time teacher; leisure-time centres; art teacher; professional role; professional identity; Fritidslärare; fritidshem; bildlärare; yrkesroll; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : The historical background and previous research on my subject refers to a certain uncertainty in a professional teacher's professional identity that still remains. The difficulty is excreted in ignorance in leading fields and uninteresting colleagues in between. LÄS MER

 2. 7. Kan förskolläraryrket ses som en profession? Fem förskolechefers syn på förskollärares kompetens, yrkesidentitet och status.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Sjöberg; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med forskning om förskolechefers erfarenheter och syn påförskollärararyrkets specifika kompetenser, yrkesidentitet, samt om lärarlegitimationen harbidragit till en förhöjd status. Med detta som utgångspunkt tyckte vi att det skulle vara intressantatt undersöka förskolläraryrket i relation till professionsteorin, för att se om förskolläraryrket kandefinieras som en profession. LÄS MER

 3. 8. Vad jobbar du som idag? : En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robin Karlsson; Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem med ett praktiskt estetiskt ämne; fritidshem; yrkesidentitet; professionsidentitet; ledarskap; fritidspedagog; fritidshemslärare; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. LÄS MER

 4. 9. Lärare eller medarbetare? : En kvalitativ studie om professionstillhörighetens kraft i en stor organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Bergström; Jennie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Yrkesidentitet; Lärare; HR; Organisation Individ;

  Sammanfattning : Denna studie berör lärares yrkesidentitet ur tre perspektiv. Lärarstudenten, den yrkesverksamma läraren och HR på två st skolförvaltningar i Västsverige. Studien behandlar hur yrkesidentitet för student och lärare ser ut idag, vad den byggs upp av och hur HR förhåller sig till lärarnas yrkesidentitet. LÄS MER

 5. 10. En spindel i nätet : En kvalitativ studie om socialpedagogers funktion och roll i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Nilsson; Ellen Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; yrkesidentitet; socialpedagogik; skola; profession;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte har varit att belysa socialpedagogers erfarenheter och upplevelser av sitt arbete, sin funktion och roll i skolan ur ett professionsperspektiv. Studiens metodologiska utgångspunkt var en hermeneutisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Fem intervjuer har genomförts med sammanlagt sex socialpedagoger. LÄS MER