Sökning: "vad betyder Styrdokument"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden vad betyder Styrdokument.

 1. 1. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 2. 2. Planeringsteori och styrdokument i praktiken : genomförande av Stockholms cykelplan i Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Michanek; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; cykelplanering; cykelplan; planeringsteori; strategidokument; Stockholm;

  Sammanfattning : Många städer arbetar idag med att öka andelen resor som sker med cykel. Denna ambition finns också i Stockholm, där målet är att Stockholm ska kunna konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam som är världsledande inom området. LÄS MER

 3. 3. Barns inflytande och delaktighet i förskolan : Pedagogers uppfattningar om begreppen inflytande, delaktighet och dess tillämpning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Ida Tillman; [2018]
  Nyckelord :Influence; participation; preschool; teachers perspectives; sociocultural perspective; Vygotskij; Inflytande; delaktighet; förskola; pedagogperspektiv; sociokulturellt perspektiv; Vygotskij;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien är att få reda på hur pedagoger beskriver och arbetar med begreppen ”barns inflytande” och delaktighet i förskolan. Detta är viktigt att få en inblick i, då dessa begrepp benämns som strävansmål i förskolans styrdokument, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016). LÄS MER

 4. 4. ”Är det undervisning?” : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på begreppet undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Evelina Yngvesdotter Billving; Elina Laumann Gollne; [2018]
  Nyckelord :Undervisning i förskolan; krav; transformering; styrdokument; läroplansteori; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur några förskollärare ser på begreppet undervisning och koppla detta till rådande styrdokument. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare har genomförts och data har bearbetats med kvalitativ innehållsanalys och analyserats med hjälp av läroplansteori. LÄS MER

 5. 5. ”Jäklar anamma, jag kan!” – en studie om vad som har betydelse för att kunna genomföra varaktiga livsstilsförändringar

  Magister-uppsats,

  Författare :Annika Rosenqvist; Lina Ek; [2017-12-11]
  Nyckelord :lifestyle changes; district nurse; public health; support;

  Sammanfattning : Introduction: A district nurse often meets patients with poor health related to their lifestyle choices. It is clearly stated that a district nurse shall work to prevent disease and help patients to improve their health. In order to do that it is important to support people in making healthy lifestyle choices. LÄS MER