Sökning: "vad betyder befintlig"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vad betyder befintlig.

 1. 1. Evaluation of Energy Losses in a Wind Farm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Claesson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, the power production from wind power and other renewable energy sources has increased significantly. Arguably, this is due to the greenhouse effect and the economic benefit of generating power from the wind. Wind power has the potential to replace other non-renewable power sources. LÄS MER

 2. 2. Elevdemokrati? Ja....vad betyder det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Garmer; Elin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :elevdemokrati elevinflytande EPU elevplanerad undervisning svenskämnet svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Följande examensarbete fokuserar på frågan kring hur eleverna ska inkluderas i planering och genomförande av skolarbetet. Vi har valt att undersöka elevdemokrati i skolan generellt och i svenskämnet i synnerhet och belyser både rektors, lärares och elevernas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vision som en process. Hur företag kan tänka kring att skapa, implementera och realisera företags visioner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Cecilia Kjellberg; [2018]
  Nyckelord :Vision; Företagsekonomi; Skapa; Implementera; Realisera;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att förklara hur företag kan tänka kring vision. Jag har genomfört en litteraturstudie om begreppet vision som visar på att det inte är helt klart vad en vision betyder och hur processen ser ut från idé till verklighet. LÄS MER

 4. 4. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER

 5. 5. The Sky is the Limit - En studie av vertikal förtätning och dess projektpåverkande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Johanna Malmberg; Jenny Lindén; [2017]
  Nyckelord :vertikal förtätning; förtätning; påbyggnad; bostadsutveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige präglas idag av en stark urbaniseringstrend, där inflyttning främst sker till våra tre storstadsregioner. Ett problem som försvårar urbaniseringen är att utbudet av bostäder inte möter den stora efterfrågan som uppstått. Byggbar mark i centrala lägen betraktas dessutom ofta som fullt ianspråktagen. LÄS MER