Sökning: "vad betyder centrala begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad betyder centrala begrepp.

 1. 1. Att få vara den man är, inte den man förväntas vara. Pedagogers syn på jämställdhetsarbetet i förskolan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sabina Svanberg; [2015]
  Nyckelord :Förskola; genus; jämställdhet; pedagogens förhålln;

  Sammanfattning : AbstractI denna empiriska studie har vårt syfte varit att undersöka hur pedagoger ser på jämställdhetoch jämställdhetsarbete i förskolan. Med hjälp av enkäter och en intervju har vi fått en inblicki pedagogernas strävan efter att inkludera jämställdhet som en del av vardagen. LÄS MER

 2. 2. Inkluderad eller placerad? En studie om rektorers syn på inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Lena Ljungman-Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Inkludering; lindrig utvecklingsstörning; rektorer; grundskola; särskola;

  Sammanfattning : Det är rektor som beslutar om och ansvarar för utveckling och förändringsarbete i sin organisation, varvid det är relevant att diskutera inkludering utifrån ett rektorsperspektiv. Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för hur rektorer resonerar kring begreppet inkludering av elever med lindrig utvecklingsstörning i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Controllerns yrkesroll- Förklarad med hjälp av rollteori ur ett multipelt per-spektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emma Lahtinen; Hanna Johansson; [2013]
  Nyckelord :Controller; roll; rollteori; The controller; role; role theory; role creating; professional role; rollskapande; professionell yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning och litteratur som behandlar controllerns professionella yrkes-roll beskriver den tekniska rollen, där controllerns administrativa och funktionalistiska roll i organisationen står i fokus. Rollen kan beskrivas vidare med hjälp av sociologisk rollteori där rollskapande och rollåterskapande är två centrala begrepp. LÄS MER

 4. 4. ”Det där med CSR verkar vara på tapeten.” : En studie om hur tre företag kommunicerar CSR.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Josefine Blom; Kristin Rudenstam; [2012]
  Nyckelord :CSR; Kommunikation; Image; Identitet; Legitimitet; Semiotik; Förtroende;

  Sammanfattning : Målet med denna studie har varit att producera en kvalificerad text för att kunna skapa en bättre förståelse inför hur och varför företag väljer att kommunicera CSR. Inför arbetet med denna studie upplevde vi en förvirring om vad begreppet CSR innebär, och vidare att detta många gånger försvårar kommunikationen av det CSR som det enskilda företaget bedriver. LÄS MER

 5. 5. Mc Hansa och skolan - en kvalitativ intervju om skola, lärande och låttextskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Bokenstrand; [2009]
  Nyckelord :det vidgade textbegreppet; motivation;

  Sammanfattning : I denna projektredogörelse undersöks en elevs syn på sin skolgång, lärande och sitt låttextskapande genom att en kvalitativ intervju har genomförts. Ett filmat material har skapats där denna intervju utgör grunden för en dokumentär som har för avsikt att berätta en historia om dagens skola. LÄS MER