Sökning: "vad betyder didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden vad betyder didaktik.

 1. 1. Vill du vara med och leka? : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning kring delaktighet i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Larsson; Frida Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Participation; preschool teacher; play; interaction; Delaktighet; förskollärare; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge en djupare förståelse för förskollärares uppfattningar kring delaktighet i barns lek. I frågeställningarna lyfts syftet med att delta i barns lek, vilka hinder som kan uppstå och hur de intervjuade förskollärarna förhåller sig i barns lek kopplat till delaktighet. LÄS MER

 2. 2. "Sunt - det betyder väl att man lever livet?" : En explorativ studie om anpassning av texter för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Cederborg; [2022]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; text; läsning; anpassning; läsförståelse; ordförråd; läsbarhet;

  Sammanfattning : Att kunna läsa möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. För elever med intellektuell funktionsnedsättning är läsning ofta en utmaning och det finns behov av stöd och verktyg för att underlätta läsning och läsförståelse för denna grupp. LÄS MER

 3. 3. Men vad menas med kvalitet då? : En studie om förskollärares tankar kring kvalitet och vad det betyder i pedagogisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Martin Knutsson; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Förskollärare; Kvalitet; Undervisning;

  Sammanfattning : Om någon säger till dig att deras barn går på en förskola av hög kvalitet då förstår du väl exakt vad dom menar eller? Denna studie utgår ifrån problemet att se kvalitet som något objektivt och mätbart i den komplexa verksamhet som förskolan är. Vad du tänker på och anser är kvalitet i förskolan kan ju skilja sig från vad andra tycker är kvalitet i förskolan, då kvalitet är ett mångtydigt begrepp. LÄS MER

 4. 4. Trygga relationer i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om att främja relationer i förskolan med barn och vårdnadshavare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emaa Lennebrink; Marie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; samspel; relation; trygghet; vårdnadshavare; barn; samverkan; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en stor del av sin vardag under flera års tid. För att barnet ska utvecklas och lära är det viktigt att barnet känner trygghet till förskolan och dess personal. Trygghet är viktigt även för barnets vårdnadshavare som ska lämna det viktigaste de har i personalens händer, barnet. LÄS MER

 5. 5. Vad betyder 'snart'? : En intervjustudie om hur pedagoger förhåller sig om tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Bror Söderlund; Imani Kagermanova; [2021]
  Nyckelord :Tid; matematik; fenomenografi; kvalitativa intervjuer; förskollärare; barnskötare;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att kartlägga förskollärares och barnskötares uppfattningar om fenomenet tid, och hur de tänker kring tid i relation till undervisning i förskolan samt vilka likheter och skillnader som finns i deras uppfattningar och reflektioner kring tid. För att undersöka detta har vi använt oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod och utgått från fenomenografin och den didaktiska reliefen som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER