Sökning: "vad betyder kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden vad betyder kommunikation.

 1. 1. Trygga relationer i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om att främja relationer i förskolan med barn och vårdnadshavare

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emaa Lennebrink; Marie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; samspel; relation; trygghet; vårdnadshavare; barn; samverkan; förskollärare;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en stor del av sin vardag under flera års tid. För att barnet ska utvecklas och lära är det viktigt att barnet känner trygghet till förskolan och dess personal. Trygghet är viktigt även för barnets vårdnadshavare som ska lämna det viktigaste de har i personalens händer, barnet. LÄS MER

 2. 2. Återbruk av byggprodukter i nybyggnation av bostäder - en studie av klimatpåverkan, kostnad och genomförbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Filip Simonsson; [2021]
  Nyckelord :Återbruk. Cirkulärt byggande. Koldioxidekvivalent. Byggprodukter. Flerbostadshus. Nybyggnation. Radiatorer. Aluminiumprofiler.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2018 the Swedish construction and real estate industry accounted for 21 % of the country’s greenhouse gas emissions. In 2045, Sweden aims to reach net zero emissions of greenhouse gases. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om undervisning och barns inflytande i förskolan 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Negar Samadi; Silnvan Youssef; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om undervisning samt deras beskrivningar av hur de praktiskt arbetar med undervisning i förskolan och hur de beaktar barns inflytande i denna. De forskningsfrågor studien utgår ifrån är, vad betyder undervisning för förskollärarna? Hur skapas förutsättningar för barns inflytande i undervisningen enligt förskollärarna?  Forskningens metodologiska utgångspunkt är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju olika förskollärare som har ansvar för undervisning på sin avdelning. LÄS MER

 4. 4. “Kommunikationen betyder ju allt, det är ju A och O [...]. Det är en frihet för alla att kunna kommunicera?” : En kvalitativ studie om hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder för kommunikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Antoft; Frida Gannby; [2021]
  Nyckelord :Accessible learning environment; Augmentative and alternative communication; Communication methods; Communication tools; Languages; Social contexts; Special education teachers; Special school; Alternativ och kompletterande kommunikation; Kommunikationsmetoder; Kommunikationsverktyg; Sociala sammanhang; Speciallärare; Språk; Särskola; Tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning lyfter fram metoder som gynnar kommunikationsutveckling för elever på särskolan. Vidare belyses vilka sociala sammanhang och verktyg som används för att främja kommunikationen för elever i särskolan. LÄS MER

 5. 5. Bild- och textkompositionens betydelse i introduktionen av skönlitteratur i en lärobok i svenska som andraspråk : En kvalitativ studie som riktar sig mot modelläsaren som en vuxen elev med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elisabet Stipic-Sjöstedt; Anna Rönning; [2021]
  Nyckelord :modelläsare; kompositionens textuella metafunktion; interpersonell metafunktion; föreställningsvärld; multimodalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att lyfta fram vad bild- och textkompositionen betyder för en modelläsare i introduktionen av skönlitteratur samt att se om introduktionen kunde ge eleverna utrymme för att skapa egna föreställningsvärldar. Studiens kvalitativa ansats och utgick från ett sociosemiotiskt perspektiv som utmärks av att språkutveckling sker i socialt samspel. LÄS MER