Sökning: "vad betyder kunskapssyn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vad betyder kunskapssyn.

 1. 1. KÖPPROCESSEN I RAKETFART : En kvantitativ studie om vad som påverkar köpprocessens olika steg vid köp av energidryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Pettersson; Isak Hemmingsson; [2019]
  Nyckelord :konsumentbeteende; köpprocessen; köpbeteende; impulsköp; varumärkeslojalitet; energidryck; redbull; nocco; monster;

  Sammanfattning : Sammanfattning Funktionella drycker är den dryckeskategori som ökat sin försäljning mest de senaste åren. Kategorin energidryck har sett en ökning i försäljningen med hela 44 procent från år 2014 till år 2017. Med den stora ökningen har också antalet varumärken ökat. LÄS MER

 2. 2. RAPPORTDEBUTEN : En eventstudie om abnormal avkastning uppstår till följd av att en ny vd presenterar sin första kvartalsrapport

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Gustafsson; Peter Claesson; [2019]
  Nyckelord :vd-byte; aktiekursutveckling; kvartalsrapport; eventstudie; Stockholmsbörsen; abnormal avkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion De flesta investerare vet att de finansiella marknaderna inte alltid fungerar likt vad den effektiva marknadshypotesen (EMH) förespråkar. Genom åren har det uppkommit en rad teorier som påvisar detta och i ett eget försök att undersöka om en effektiv marknad råder ämnar studiens författare att själva identifiera en egen investeringsstrategi för att lyckas uppnå abnormal avkastning på Stockholmsbörsen. LÄS MER

 3. 3. Den konstnärliga forskningens ”stilenliga” resultat. Hur hitta ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan forskning, utbildning och konstnärlig praktik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-lill Nilsson; [2016-02-09]
  Nyckelord :tankekollektiv; konstnärlig forskning; praktiker; stilriktiga lösningar; skapande framåtrörels; kunskapsteori; perception; förförståelse; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; socialt lärande; fantasi; inbillningskraft; Fleck; Rosengren; Blake;

  Sammanfattning : I denna uppsats vill jag skapa en bild av den konstnärliga forskningens tillstånd2013-14 med fokus på Göteborg. Jag har intervjuat konstnärliga forskare inom den konstnärliga forskningen om deras kunskapssyn, den konstnärliga forskningens kunskapsproduktion och dess eventuella påverkan på utbildningar och konstnärliga praktiker. LÄS MER

 4. 4. Lärares lärande om bedömning : En aktionsforskningsstudie om konsten att ta reda på vad elever kan

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Högskolan i HalmstadSektionen för lärarutbildning (LUT)Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL)

  Författare :Fredrik Thornberg; [2011]
  Nyckelord :Assessment; learning; formative; action research; tensions; planning; reviews; individual educational plan; Bedömning; lärande; formativ; aktionsforskning; spänningsfält; planering; omdömen; IUP;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att kartlägga lärares syn på bedömningskompetens. En långsiktig intention är även att synliggöra lärares kompetensutvecklingsbehov inom bedömningsområdet. Processen vägleddes av en frågeställning gällande de kunskapsbehov som synliggörs i lärares diskussioner. LÄS MER

 5. 5. Lärares tankar och uppfattningar kring samlärande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Else-Berit Barkman; Marjo Inkinen Olsson; Klara Robakowska; [2007]
  Nyckelord :Samlärande. Samverkan. Kunskapssyn. Tid. Tidsbrist;

  Sammanfattning : SyfteSyfte med vår studie har varit att undersöka lärares tankar och uppfattningarkring samlärande mellan elever, mellan lärare och mellan elever och deraslärare med fokus på· vad samlärande betyder för dem· om det finns faktorer som underlättar respektive hindrar samlärande· om dialogformen spelar roll för samlärande· när man samlär som bästMetod och materialFör att få djupa och uttömmande svar, vilket också var vår intention medstudien, har vi använt oss av en kvalitativ ansats med öppna intervjufrågor.Syftesfrågorna ger en vid öppning för tolkning, så för att specificera ochbelysa problemområdet djupare formulerade vi fjorton detaljerade intervju-frågor. LÄS MER