Sökning: "vad betyder pedagogisk praktik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden vad betyder pedagogisk praktik.

 1. 1. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Reuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Den meningsbärande diagnosen. En intervju om den neuropsykiatriska diagnosens betydelse för förskolans praktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Cecilia Johansson; [2012-10-25]
  Nyckelord :specialpedagogik; neuropsykiatrisk diagnos; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att studera hur förskollärare talar om den neuropsykiatriska diagnosens betydelse för förskolans pedagogiska praktik.Teori: Studien är kvalitativ och har en sociokulturell och diskursiv ansats med postmoderna utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. Barnskötaren vs Förskolläraren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Johnsson; [2008]
  Nyckelord :Barnskötare; Förskollärare;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar att undersöka fyra olika rektorers syn och uppfattning kring barnskötaren och förskollärarens kompetenser och på vilket sätt dessa kompetenser skall användas i förskolan. Arbetet ämnar även ge en fördjupning och precision av begreppen förskolepedagogik och pedagogisk verksamhet, både utifrån teori och utifrån rektorers uppfattning. LÄS MER