Sökning: "vad betyder social bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden vad betyder social bakgrund.

 1. 1. Kontroll, konflikt och kampen om den kollektiva kraften

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Frödelius; [2020]
  Nyckelord :Critical management studies; Flexibility; HRM; Industrial relations; The workers collective; Arbetarkollektivet; Critical management studies; Flexibilitet; HRM; Industrial relations; Strategi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att organisationers medarbetare beskrivs som den viktigaste resursen utgör idag mer regel än undantag, på samma sätt som hållbarhet är en självklar del av de organisatoriska praktikerna – åtminstone enligt den retorik som används. Tillsammans utgör begreppen essensen i framtidens hållbara personalpraktiker, där anställningsbarhet, engagemang och anknytning väntas skapa fördelar för organisation, medarbetare och samhälle enligt principen mutual gains i en harmonisk verklighet. LÄS MER

 2. 2. En kommuns integration på lokal nivå : En kvalitativ studie om hur en enskild kommun arbetar för att etablera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Edsvik; [2019]
  Nyckelord :Integration; labor market; shortage of professions; establishment; foreign background; Integration; arbetsmarknad; bristyrken; etablering; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att beskriva hur man arbetar med att integrera personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden och vilka problem som kan uppstå. Problemformuleringen grundar sig i hur en enskild kommun ska kunna komma att lösa matchningen av en viss grupp av personer som står utanför arbetsmarknaden med företag på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Självständig - vad betyder det? : Tankar och upplevelser från personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Romare; [2019]
  Nyckelord :intellectual disability; independence; independent; autonomy; intellektuell funktionsnedsättning; självständig; självständighet; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder en begränsad konsensus gällande en universell definition av begreppet självständig bland arbetsterapeuter, trots ett dagligt användande av begreppet. Forskningen visar på två beskrivningar av funktionsnedsättningar (medicinsk modellbeskrivning som utgår från fysisk kapacitet och social modellbeskrivning som betonar möjlighet till val, kontroll och självbestämmande) som i sin tur påverkar synen på självständighetsbegreppet. LÄS MER

 4. 4. Dans som hälsofrämjande verktyg : en kartläggning av gymnasieelevers hälsa

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Fanny Eklund; Johnson Lawino Maria; [2017]
  Nyckelord :Health promotion; existential health; physical health; psychological health; social health; emotional health; dance; physical activity; senior high school; Hälsopromotion; existentiell hälsa; fysisk hälsa; psykisk hälsa; social hälsa; emotionell hälsa; dans; fysisk aktivitet; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever idag rör sig mindre, upplever mer krav och mår psykiskt sämre. Ett socialt stöd ökar möjligheten att hantera krav och stress i vardagen. Både fysisk aktivitet och dans har visat sig påverka en mångdimensionell hälsa positivt. LÄS MER

 5. 5. Det är en tolkningsfråga - Förskolechefers uppfattningar av deras pedagogiska ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Diana Magnusson; [2016-01-22]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; skolledarskap; förskolechef;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet för studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv undersöka hur förskolechefer uppfattar det pedagogiska ledarskapet. Detta görs genom att studera vad förskolechefer menar är målet med sitt uppdrag som pedagogiska ledare, vilka handlingar de anser ingår i det pedagogiska ledarskapet samt vad de uppfattar som förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. LÄS MER