Sökning: "vad betyder socialt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden vad betyder socialt perspektiv.

 1. 1. Två broar till samma destination : En kvalitativ studie om migranters integration på arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Nguyen; [2019]
  Nyckelord :integration; arbetsmarknad; socialt kapital; humankapital; diskriminering; egenföretagare; migration;

  Sammanfattning : Immigration har länge varit ett fenomen som förekommer runt om i världen. Trots att det är vanligt förekommande, betyder det inte att alla lyckas anpassa sig i sitt nya värdland. Värdländerna vidtar åtgärder för att dessa ska lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle men även integrera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av barns sociala egenskaper genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Aras Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Idrott; lek; barns sociala egenskaper;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur viktig leken är för idrottsläraren när det gäller att påverka barnens sociala och emotionella utveckling under idrottslektionerna. Syftet är också ta reda på vad idrottslärare anser att barn kan utveckla för sociala egenskaper genom lek och andra former av fysisk aktivitet, samt hur motoriken kan påverka och bidra till att utveckla barnet socialt och emotionellt. LÄS MER

 3. 3. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Hälsans manuskript En diskursanalytisk studie om hur hälsa framställs i läroböcker för ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Örn; [2017]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läromedel; välmående; kropp; rörelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Idag lever de flesta människor i det svenska samhället ett liv med en relativt hög levnadsstandard. Men trots att välfärden har bidragit till en ökad hälsa i allmänhet har den även lett till ohälsa i form av bland annat livsstilssjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicklas Centring; [2016]
  Nyckelord :barnkonventionen; barns rätt till lek; barnkonsekvensanalys; utemiljö; lekteori; barns utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att höja kunskapsnivån bland landskapsarkitekter gällande FN-konventionen om barns rättigheter, i synnerhet artikel 31, barns rätt till lek. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter genom de möjligheter till påverkan en landskapsarkitekt har. LÄS MER