Sökning: "vad betyder socialt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden vad betyder socialt perspektiv.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Diakoni - Svenska kyrkan som välfärdsaktör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ida Gynning; [2020]
  Nyckelord :diakoni; Svenska kyrkan; välfärd; diaconal work; the church of Sweden; welfare;

  Sammanfattning : Socialt arbete förknippas ofta med myndighetsutövning eller behandling, trots att socialt arbete förekommer i andra verksamheter varav Svenska kyrkan har en lång tradition av socialt arbete. Syftet med denna uppsats var att studera hur det sociala arbetet ser ut som diakonin bedriver i Svenska kyrkan idag samt vad Svenska kyrkans roll som välfärdsaktör betyder för det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. Två broar till samma destination : En kvalitativ studie om migranters integration på arbetsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Andreas Nguyen; [2019]
  Nyckelord :integration; arbetsmarknad; socialt kapital; humankapital; diskriminering; egenföretagare; migration;

  Sammanfattning : Immigration har länge varit ett fenomen som förekommer runt om i världen. Trots att det är vanligt förekommande, betyder det inte att alla lyckas anpassa sig i sitt nya värdland. Värdländerna vidtar åtgärder för att dessa ska lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle men även integrera sig på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av barns sociala egenskaper genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Aras Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Idrott; lek; barns sociala egenskaper;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur viktig leken är för idrottsläraren när det gäller att påverka barnens sociala och emotionella utveckling under idrottslektionerna. Syftet är också ta reda på vad idrottslärare anser att barn kan utveckla för sociala egenskaper genom lek och andra former av fysisk aktivitet, samt hur motoriken kan påverka och bidra till att utveckla barnet socialt och emotionellt. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER