Sökning: "vad bra service är"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden vad bra service är.

 1. 1. Basal hygien inom kommunal vård och omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Hammarström; [2021]
  Nyckelord :Infection control; hand hygiene; Handwashing; nursing home; compliance; Smittspridning; följsamhet; handhygien; basal hygien; kommunal vård och omsorg;

  Sammanfattning : Introduktion: Det är väl känt världen över att god handhygien är en av de enskilt mest effektiva insatserna för att hindra smittspridning. Trots detta visar flera studier på låg följsamhet till denna viktiga företeelse och orsakerna för försummandet varierar. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och analys av närtrafiken i sex sydsvenska regioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Evelina Glantz; Adam Hellgren; [2021]
  Nyckelord :jämförelse; intervjustudie; nyckeltal; samordning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Som ett komplement till den allmänna linjelagda kollektivtrafiken finns anropsstyrd kollektivtrafik, vilken kan förekomma i olika varianter och ämnar svara mot den låga efterfrågan på kollektiva resor som finns på exempelvis landsbygd. Närtrafik är en svensk benämning på de olika former av anropsstyrd kollektivtrafik som förekommer. LÄS MER

 3. 3. Engagera på social media. Vilka faktorer driver den svenska konsumenten till Customer Engagement på Instagram?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fred Berntson; Jesse Hannelius; Sebastian Van Dijkman; [2020]
  Nyckelord :Customer engagement; social media; CE; Instagram; Sweden; Market; Store Chain; Retailer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to examine what attributes that drive the Swedish consumer to CE in Instagram for Swedish chain stores. Methodology: The authors used a quantitative methodology and examined 121 Swedish retailers. LÄS MER

 4. 4. Kontoret bra, men hemma bäst? -En kvalitativ studie om distansarbetets inverkan på socialsekreterares arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Åsa Johansson; Ahmed Kheniab; [2020]
  Nyckelord :Teleworking; social worker; relationship; social service; digital communication; social support; demand-control-support; symbolic interactionism; communication theory; Distansarbete; socialarbetare; relationer; socialtjänst; digital kommunikation; socialt stöd; krav-kontroll-stöd; symbolisk interaktionism; kommunikationsteori.;

  Sammanfattning : As a consequence of the Covid-19 global pandemic, many occupational groups have been forced to readjust to teleworking. This has resulted in meetings held through different digital platforms, such as smartphones and video-meetings, instead of seeing each other physically face-to-face. LÄS MER

 5. 5. Kundanpassning av Software as a Service : Fallstudie på ett svenskt IT-företags affärsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi; Luleå tekniska universitet/Industriell Ekonomi

  Författare :Antonia Wallon; Matilda Grönberg; [2020]
  Nyckelord :affärsmodell; värdeerbjudande; intäktsmodell; prissättning; kundanpassning; SaaS; programvara; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte –Syftet med denna rapport var att undersöka två block uraffärsmodellen, värdeerbjudande och intäktsmodell, för programutvecklande företag, verksamma inom B2B och SaaS. Konkret har det undersökts vilken nivå av kundanpassning som är attraktiv för kunderna till programvaruutvecklande företag, samt hur kundanpassning bör integreras i säljarens värdeerbjudande. LÄS MER