Sökning: "vad innebär begreppet värdighet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vad innebär begreppet värdighet.

 1. 1. Vad innebär patientcentrerad vård för operationssjuksköterskan? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Nero; Sara Carlsén; [2014]
  Nyckelord :Patient centered care; scrub nurse; theatre nurse; interview; content analysis; Patientcentrerad vård; operationssjuksköterska; intervju; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Introduktion:I litteraturen finns få studier som beskriver patientcentrerad vård i perioperativ vårdmiljö. Den patientcentrerade vården (PCV) syftar till att tillvarata patientens perspektiv för att kunna anpassa vården. Begreppet beskrivs som vård anpassad utifrån patientens behov och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Elisabeth Johansson; Helena Rosén; [2007-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tinnitus och Menieres sjukdom är båda dolda handikapp, som påverkar hörseln. Tinnitus är ett vanligt symtom, inte bara i Sverige utan även internationellt. Tinnitus definieras som en upplevelse av ljud i frånvaro av yttre stimulering. LÄS MER

 3. 3. Med respekt och värdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Paul Gerszbejn; Jonas Lang; [2007]
  Nyckelord :autonomi; integritet; intervjuer; patient; sjuksköterska; värdighet;

  Sammanfattning : Det står i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor bland annat att sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Men vet egentligen dagens sjuksköterskor vad detta innebär och vet de hur detta uppnås? Vad anser dagens sjuksköterskor att autonomi innebär? Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskans uppfattning om begreppet autonomi med koppling till hur patientens integritet och värdighet i vården beaktas. LÄS MER

 4. 4. Integritet i omvårdnaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Magnason; Anna Mårtensson; [2006]
  Nyckelord :autonomi; omvårdnad; integritet; patient; vårdpersonal; värdighet; autonomy; dignity; integrity; nursing care; nursing staff; patient;

  Sammanfattning : Trots att integritet har ett fundamentalt värde i vårt samhälle finns det ingen klar definition av vad begreppet verkligen innebär. Syftet med denna studie var att belysa innebörden av begreppet integritet såsom det visar sig i mötet mellan vårdpersonal och patient. LÄS MER