Sökning: "vad vill barn arbeta med som vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad vill barn arbeta med som vuxna.

 1. 1. Det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna : En kvalitativ studie om lärares syn på våld mellan elever och det våldsförebyggande arbetet i lågstadiet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Linda Tolonen; Mattias Edlund; [2021]
  Nyckelord :Violence; Violence in primary school; Violence prevention; Teachers´views on violence; Våld; Våld i lågstadiet; Våldsprevention; Lärares syn på våld;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studies syfte är att lyfta fram vikten av att arbeta våldsförebyggande i lågstadiet och vilka hinder som kan finnas. Att arbeta våldsförebyggande handlar om att agera innan något hänt och att lära ut redskap och definitioner av vad våld är och innebär. LÄS MER

 2. 2. Idrottsföreningar och hälsofrämjande : En kvalitativ studie om hälsofrämjande inom den svenska barn- och ungdomsidrotten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nina Blomberg Zanders; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Children; Health promotion; Sports Clubs; Sports; The Coronavirus pandemic; Barn; Ungdomar; Hälsofrämjande; Idrottsföreningar; Idrott; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idrottsföreningar är en folkrörelse i Sverige som engagerar många. I Sverige finns både idrottspolitiska mål och ett civilsamhälle som verkar för att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva inom idrott. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Lundberg; [2021]
  Nyckelord :inflytande; delaktighet; förskola; förhållningssätt; påverka;

  Sammanfattning : Barn har rätt till inflytande och delaktighet. Denna rättighet finns inskriven i Barnkonventionen- FN:s konvention om barnets rättigheter, likaså i förskolans läroplan. Förskolan skall fostra demokratiska medborgare, detta gör vi genom att visa barnen att deras röst är viktig. LÄS MER

 4. 4. Det är faktiskt bara snoppen : När okunskap och rädsla sätter stopp för barnens sexuella utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elena Garcia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Children s sexuality; children s masturbation; the approach of educators; encouraging perspective; social constructionist perspective; Barns sexualitet; barns onani; pedagogers förhållningssätt; främjande perspektiv; socialkonstruktivistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Jag har skrivit en essä som handlar om barns sexualitet, ett känsligt ämne som kan vara svårt att bemöta och samtala kring. Jag utgår från tre berättelser och dilemman som jag mött i mitt arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. "De visar med hela sig vad de vill och inte vill" : En kvalitativ studie om hur förskollärare verkar för de yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Carolina Mohringe Gustafson; [2019]
  Nyckelord :inflytande; delaktighet; de yngsta barnen; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra till kunskapandet om de yngsta barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolan. Det empiriska materialet har insamlats via fem intervjuer med förskollärare. LÄS MER