Sökning: "val av empiri"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden val av empiri.

 1. 1. Upplåtelseform vid nyproduktion : Hur ser beslutsfattandet ut vid bostadsutvecklingsbolags investeringsbeslut rörande val av upplåtelseform?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Gustavsson; Patrik Larsson; [2019]
  Nyckelord :Beslutsfattande; upplåtelseform; bostadsutvecklingsbolag; nyproduktion av bostäder; bostadsmarknaden i Sverige; omvärldsfaktorer; bostadsrätt; hyresrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bostadsutvecklingsbolag väljer upplåtelseform vid nyproduktion och hur omvärldsfaktorer påverkar detta beslut. Studien behandlar valet företagen gör mellan att bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Som teoretisk utgångspunkt används beslutsteorier om hur besluten tas av investerare. LÄS MER

 2. 2. Hinder vid automatiseringen av Rätten att bli Bortglömd med RPA : En explorativ fallstudie om automatisering inom intern IT

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Eduardo Flores Osorio; [2019]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Automatisering; Dataskyddsförordningen; GDPR.;

  Sammanfattning : Den nya dataskyddsförordningen som även kallas GDPR, ställer idag krav som företag och organisationer måste uppfylla samt regler som måste följas när det kommer till hur personuppgifter ska behandlas. Att radera data är en stor del i GDPR och i Rätten att bli bortglömd som är en del i GDPR, måste data raderas. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av reservdelsleverantörer : En fallstudie av Railcares evalueringsprocess vid val av leverantör

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rickard Mesch; David Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien genomförs en analys av olika leverantörer för att kunna minska kostnader samt öka servicenivån på reservdelar gällande lok. Vår studie blev initierad av Railcare då de kände en osäkerhet kring deras nuvarande situation gällande inköpen av reservdelar till deras TRAXX-lok och att denna inköpsfunktion inte var optimal. LÄS MER

 4. 4. När data och förtroende läcker - Dataintrång ur ett flerstämmigt perspektiv på kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Joacim Zetterdahl; Oscar Lindén; [2019]
  Nyckelord :Dataintrång; kriskommunikation; timing; anseendekapital; netnografi; Equifax; den retoriska arenan; situational crisis communication theory; sociala medier; intressenters reaktioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain knowledge regarding how an organization communicates a data breach to their stakeholders via digital media, in order to identify which communicative factors that can be linked to positive and negative stakeholder reactions. The communicative factors that are studied in this paper in relation to Equifax data breach are crisis response strategies, timing & reputation capital. LÄS MER

 5. 5. Bankers Kreditanalys Av Bostadsrättsföreningar : och årsredovisningens roll samt utformning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oscar Melin; Jonathan Berg; [2019]
  Nyckelord :Housing Cooperatives; Annual Report; Financial Analysis; Credit; Bostadsrättsförening; Årsredovisning; Finansiell Analys; Kreditgivning;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Bostadsrättsföreningars höga skuldsättning har diskuterats frekvent i diverse medier senaste åren och en räntehöjning kan påverka föreningens medlemmar avsevärt. Köparnas kunskapsbrist och oförmåga att avläsa en årsredovisning på ett korrekt sätt kan innebära problem för föreningens samtliga intressenter. LÄS MER