Sökning: "val av vapen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden val av vapen.

 1. 1. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER

 2. 2. "DET FINNS JU EXEMPELVIS INTE VAPEN I EN LEKOLAR-KATALOG" : En intervjustudie med förskollärare om deras intentioner kring leksaker och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lina Larsson; Lisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; leksaker; jämställdhet; genus; könskodning; könsneutralitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen berör leksaker och jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse kring förskollärares intentioner kring val av leksaker och hur detta kan påverka förskolans jämställdhetsarbete. LÄS MER

 3. 3. Dockningsstation

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hampus Söderman; Hedin Erik; [2016]
  Nyckelord :Hunting; GPS tracking device; Hand held unit; Astro 320; Docking station; Research; Concept developments; Jakt; Handenhet; GPS-Pejl; Astro 320; Dockningsstation; Informationssökning; Konceptutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar arbetet med att ta fram en ny produkt med ändamålet att underlätta för jägare som jagar med hund. I ungefär tio år har så kallade GPS-pejlar använts av jägare. Hunden utrustas med ett sändarhalsband och hundföraren tar med sig en handenhet på vilken denne kan se vart hunden befinner sig. LÄS MER

 4. 4. Påföljdsval vid smuggling av skjutvapen. Domares beaktande vid beslut om påföljd

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Therez Erlandsson; [2015]
  Nyckelord :Domares beaktande; Lagstiftning; Skjutvapen; Påföljdsval; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Illegala skjutvapen anses vara ett växande problem och därför har politiker och myndigheter vidtagit olika åtgärder för att minska mängden av dessa vapen i samhället. Bland annat gav Justitiedepartementet Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige. LÄS MER

 5. 5. Reaktiva respektive instrumentella gärningsmän till dödligt våldGrad av känslor, brottsbegåendets längd och val av vapen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Nissander; [2015]
  Nyckelord :reaktiva gärningsmän; instrumentella gärningsmän; dödligt våld; känslor; brottslängd; val av vapen;

  Sammanfattning : I studier gällande våldsbrott görs vanligen en uppdelning av gärningsmän. Feshbach (1964) presenterade en teoretisk distinktion som redovisade två separata former av aggression, reaktivt samt instrumentellt våld. Det reaktiva våldet kunde ses som spontant och impulsivt medan instrumentella våldet var planerat och proaktivt. LÄS MER