Sökning: "vald i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden vald i hemmet.

 1. 1. Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet : En genusanalys av spelfilmer riktade mot gymnasieskolans samhällskunskapsämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :spelfilm; genus; Raewyn Connell; genusdimensioner; värdegrundsarbete; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet utgör en kvalitativ innehållsanalys som syftade till att belysa hur åtta spelfilmer framställer genus utifrån Raewyn Connells fyra genusdimensioner. Genusdimensionerna utgör likaså undersökningens teoretiska ramverk. LÄS MER

 2. 2. Umgänge mellan barn och vårdnadshavare under pågående vård med stöd i LVU : när barnet omhändertagits på grund av brister i omsorgen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Emma Wallin; Andrea Moseby; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att antalet omhändertagande av barn och unga med stöd i LVU ökar, växer även antalet svåra beslut för socialnämnden avseende umgängesbegränsning mellan barn och dess vårdnadshavare. Socialnämnden ställs inför ett vanskligt beslut i frågan om umgängesbegränsning när närhetsprincipen och principen om barnets bästa tendera att inte alltid samspela. LÄS MER

 3. 3. När normaliseringen är problemet : En kvalitativ studie om socionomers förståelse för vad som gör att vissa kvinnor stannar i heterosexuella parrelationer där mannen utövar våld.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malin Norberg; Saga Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Battered women; Domestic violence; Violent relationship; Men’s violence against women.; Våldsutsatta kvinnor; Våld i hemmet; Våld i nära relation; Mäns våld mot kvinnor.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate social workers ́ understanding of why some abused women stay in heterosexual couples where the man practices violence, and based on their understanding increase knowledge of how the work of abused women is shaped in practice. The empirical data are based on semi-structured telephone-interviews with six respondents who have a degree in social work and who are working with women exposed to domestic violence. LÄS MER

 4. 4. Jag måste till akuten, hur ska det annars gå? : en systematisk litteraturöversikt om mångbesök på akutmottagningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Katri Tammelin; Samra Levnjak; [2018]
  Nyckelord :Frequent attender; patient perspective; emergency department; health; literature review; Mångbesökare; patientperspektiv; akutmottagning; hälsa; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Året runt söker sig människor till akutmottagningen på grund av problem med sin hälsa. Vissa besöker akutmottagningen oftare än andra. Av det totala besöksantalet inom akutsjukvården utgör mångbesökare ca 10 %. LÄS MER

 5. 5. Vad läser du, fröken? : Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :högläsning; ordförråd; läsförståelse; årskurs 1-3; reading aloud;

  Sammanfattning : Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. LÄS MER