Sökning: "valda"

Visar resultat 16 - 20 av 5416 uppsatser innehållade ordet valda.

 1. 16. Digitala matematiksspels påverkan på kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Mimmi Grip; David Siöland; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitala verktyg tar en alltmer betydande roll i svenska matematikklassrummet, och digitala matematikspel blir därför av ett intresse. Syftet med kunskapsöversikten är att kritiskt granska om huruvida digitala matematikspel kan främja kunskapsutvecklingen hos elever inom området aritmetik i årskurserna 4-6. LÄS MER

 2. 17. Har du PMS eller? : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av att leva med PMS och PMDS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Olivia Aksoy; Nora Lembre; [2023]
  Nyckelord :Coping strategies; Life experiences; Premenstrual syndrome; Premenstrual dysphoric syndrome; Qualitative; Copingstrategier; Livserfarenheter; Kvalitativ; Premenstruellt dysforiskt syndrom; Premenstruellt syndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 75% av alla fertila kvinnor påverkas i varierande grad av premenstruella symtom. 15–20% har uttalad PMS medan 2–5% drabbas av den allvarligare varianten PMDS. De vanligaste symtomen är ilska, irritabilitet, ångest, ökad svullnadskänsla i kroppen, ömhet i brösten, huvudvärk, led-/muskelvärk och viktökning. LÄS MER

 3. 18. Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]
  Nyckelord :Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. LÄS MER

 4. 19. Skriva för hand respektive med digitala verktyg : En kunskapsöversikt om elevers tidiga skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Emma Birgersson; Louise Olsson; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; kognitiva aspekter; skriva för hand; sociokulturella aspekter; stöttning; textskapande;

  Sammanfattning : Elever i dagens skola skriver allt mindre för hand i takt med att de digitala verktygen kommit in i undervisningen. Det råder delade meningar om huruvida det påverkar elevers utveckling. En del menar att ”det vi gör med kroppen fastnar i knoppen” och att barn lär sig läsa genom att skriva - traditionellt med penna och papper. LÄS MER

 5. 20. CSR i förhållande till legitimitet vid en skandal : En kvalitativ innehållsanalys om hur BMW och Volkswagen använt CSR-kommunikation, vid en skandal

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Seefat Mahboob; Alice Törnkvist; [2023]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; legitimacy; crisis management; crisis communication; sustainability report; CSR-report; Corporate Social Responsibility CSR ; legitimitet; krishantering; kriskommunikation; hållbarhetsrapport; CSR-rapport;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys vars syfte är att beskriva och analysera hur CSR har använts som ett verktyg vid en skandal hos företagen BMW och Volkswagen för att återfå sin legitimitet. Uppsatsen bidrar med kunskap kring hur CSR kan användas som ett verktyg vid en skandal hos de valda företagen för att återfå sin legitimitet. LÄS MER