Sökning: "valdeltagande EU"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden valdeltagande EU.

 1. 1. Spetskandidatprocessen, det politiska inflytandet och EU:s demokratiska underskott : En studie om väljarnas politiska inflytande och benägenhet att rösta i EU-val.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Johansson; [2019]
  Nyckelord :EU-val; röstbenägenhet; spetskandidatprocessen; demokratiskt underskott; politiskt inflytande;

  Sammanfattning : Valdeltagande är ett beforskat område. Vad gäller valdeltagande i EU har mycket forskning kretsat kring det låga valdeltagandet och i synnerhet att förklara varför det har sjunkit sedan första valet till Europaparlamentet 1979. LÄS MER

 2. 2. Folkstyre utan folkligt deltagande? - En komparativ fallstudie mellan valdeltagandet i EU och USA.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Thurfjell; Louise Årebäck; [2019]
  Nyckelord :EU; USA; valdeltagande; federationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar lågt valdeltagande i stora federationer, där vi valt att jämföra presidentvalet i USA med Europaparlamentsvalet i EU under två respektive tjugoårsperioder. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som berör olika valsystems mekaniska och psykologiska effekter, hur väljare och politiker prioriterar val genom att klassificera dem som primära och sekundära samt ett eget teoretiskt antagande om att upplevd distans mellan medborgare och beslutsfattare har en påverkan på valdeltagande. LÄS MER

 3. 3. EU-valet 2019: Val, valdeltagande & Valmyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Julia Malmgren; Beatrice Backman; [2019]
  Nyckelord :Political communication; youth political participation; medialogic; political logic; social media; EU-elections Politiskt kommunikation; ungdomars politiska deltagande; medielogiken; politiska logiken; sociala medier; EU-val; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka det relativt låga valdeltagandet till europaparlamentsvalen i Sverige. Fokus har legat på väljargruppen ungdomar i åldern 18–30 samt på den delvis ansvariga myndigheten att utlysa valet; Valmyndigheten. LÄS MER

 4. 4. Nya partifamiljers effekt på valdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lowe Forsman; [2018-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stark polarisering mellan vänster och höger längs den klassiska endimensionella ekonomiskpolitiska konfliktlinjen inom partisystem, är ett av alla de fenomen som gör att väljare upplever val som mer betydelsefulla och som i forskningen har en väldokumenterad positiv effekt valdeltagande. Denna studie tar sig an en mer underforskad fråga, nämligen huruvida parlamentsinträdet av nya partier från alternativa partifamiljer, som varken är vänster eller höger, kan bidra till höjt valdeltagande. LÄS MER

 5. 5. 20 år i den Europeiska unionen - En innehållsanalys av svensk dagspress gestaltning av EU-nyheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Max Andrén; Tony Börjesson; Robert Söderqvist; [2015-08-13]
  Nyckelord :Europeiska unionen; sakgestaltning; spelgestaltning; medialisering; kommersialisering; medielogik; dagspress; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Titel: 20 år i den Europeiska unionen – En analys av svensk dagspress gestaltning av EU-nyheterFörfattare: Max Andrén, Tony Börjesson, Robert SöderqvistKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2015Handledare: Nicklas HåkanssonSidantal: 54Antal ord: 14 569Syfte: Syftet med undersökningen var att över tid kartlägga fördelningen av sak- och spelgestaltning i rapporteringen om Europeiska unionen i svensk dagspress; för att öka förståelsen för den svenska EU-rapporteringens roll i det uppmärksammadeförhållandet mellan EU och Sveriges medborgare, med avseende på låg kunskap om, svagt förtroende för och lågt valdeltagande i EU. LÄS MER