Sökning: "valmöjlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet valmöjlighet.

 1. 1. Upplevelse av bedömningssamtal hos gravida inför internetbaserad kognitiv beteendeterapi : Har valmöjlighet och besöksmodalitet betydelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sofia Belin; Josefina Brinkenius; [2021]
  Nyckelord :ICBT; pregnancy; visiting modality; telephone call; video call; face to face meeting; IKBT; graviditet; besöksmodalitet; telefonsamtal; videosamtal; fysiskt besök;

  Sammanfattning : Depression förekommer under 10% av alla graviditeter och medför risker för både den gravida och barnet. Syfte: Studien IKBT för gravida med depression syftar till att bekräfta tidigare studiers resultat av IKBT-behandling samt utvärdera olika besöksmodaliteter, telefonsamtal, videosamtal eller fysiskt besök, för bedömningssamtalet. LÄS MER

 2. 2. Elevröster om undervisning för välbefinnandeen : en studie om elevers beskrivningar av en undervisning som främjar välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Jisander; Anneli Anbelin; [2021]
  Nyckelord :well-being; learning; student voices; student views; classroom learning; health promotion; positive school; pedagogy; student influence; student participation; mental health; Välbefinnande; elevröster; hälsofrämjande undervisning; delaktighet; inflytande; didaktik; pedagogisk psykologi; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers uppfattningar om vilka faktorer i undervisningen som främjar deras välbefinnande. Genom att låta elever beskriva den undervisning som de anser främjar deras välbefinnande finns en förhoppning om att bidra med värdefull kunskap som kan tillföra förståelse för hur undervisningen skulle kunna utvecklas för att främja elevers välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Medarbetares resonemang om motivation och hinder till deltagande i friskvårdsinsatser – En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Persson; [2021]
  Nyckelord :friskvårdsinsatser; arbetsplats; motivation; hinder; stillasittande; SDT;

  Sammanfattning : Medarbetare har idag allt mer stillasittande arbeten och forskningen påvisar vikten av att bryta stillasittande under arbetsdagen. Syftet med studien var att undersöka deltagande i erbjudna friskvårdsinsatser, samt att studera medarbetares resonemang kring motivation och hinder till deltagande i erbjudna friskvårdsinsatser. LÄS MER

 4. 4. Ett klarläggande om det frivilliga redovisningsvalet av IFRS och k3. : En kvalitativ studie med institutionella Teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marika Andersson; Hanna Hagelin; [2021]
  Nyckelord :IFRS; K3 regulations; accounting; institutional theory; accounting choice; IFRS; K3-regelverket; redovisning; institutionell teori; redovisningsval;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade koncerner inom EU att upprätta sin redovisning enligt IFRS som har utvecklats för att harmonisera redovisningen mellan olika länder, eftersom ekonomin har blivit mer internationaliserad. I Sverige började bokföringsnämnden att ta fram ett nytt regelverk K3 som började tillämpas 2013 för större svenska onoterade koncerner. LÄS MER

 5. 5. Distansarbetets betydelse för styrning : En fallstudie om chefers styrning av medarbetare efter en plötslig omställning till distansarbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Evelina Hedblad; Elin Holm; [2021]
  Nyckelord :Management control; control tools; telework; Styrning; styrverktyg; distansarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Covid-19-pandemin bröt ut i Sverige var ett flertal organisationer tvungna att ställa om sin verksamhet. Medarbetare blev rekommenderade att arbeta hemifrån och således ställdes chefer inför arbetsförhållanden som de inte tidigare mött. LÄS MER