Sökning: "valprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet valprogram.

 1. 1. Makten och skolan : Debatten om skolan inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hampus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Skola; debatt; argumentationsanalys; val; riksdag; 2014; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Undersökningen syftar till att analysera hur riksdagspartierna argumenterade kring den svenska skolan inför valet 2014. Frågeställningen för undersökningen var: Hur argumenterade partierna kring skolans styrning? Hur argumenterade partierna kring betyg och resultat? Hur argumenterade partierna kring friskolor? Hur argumenterade partierna kring lärares roll och lärarprofessionens status? Metod Det empiriska materialet bestod av 1) debattartiklar skrivna av partiledare eller språkrör samt skolpolitiska talespersoner, 2) SVT:s utfrågningar av partiledarna, 3) partiernas valprogram. LÄS MER

 2. 2. Enade de stå? : om utbildningspolitiska diskurser i riksdagspartiernas valprogram mellan 1998-2018

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Johan Vesterlund; [2019]
  Nyckelord :Politics; electoral programs; discourse analysis; late modernity; purpose of education; school; education; Swedish politics; ideology; purposes; measurement; nostalgia; freedom; market; Politik; valprogram; diskursanalys; senmodernitet; syften med utbildning; skola; utbildning; svensk politik; ideologi; syften; mätning; nostalgi; frihet; marknad;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker de svenska riksdagspartiernas valprogram för att analysera de diskursiva uttrycken gällande utbildningspolitik med särskilt fokus på skolans syften. Uppsatsens utgångspunkt är att samhället befinner sig i en tid som kan benämnas som ett senmodernt samhälle, varvid den inriktar sig på valprogram för tiden 1998-2018. LÄS MER

 3. 3. Straffrätt och politik: En kvalitativ innehållsanalys av riksdagspartiernas straffrättspolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Markus Tillman; [2018]
  Nyckelord :allmänt rättsmedvetande; kriminalisering; straffrättslig politik; vedergällning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur väl riksdagspartiernas straffrättsliga politik överensstämmer med den kriminologisk forskningen rörande detta ämne, samt möjliga förklaringar till detta förhållande mellan politik och forskning. Det material som används utgörs av riksdagspartiernas partipolitik och valprogram inför riksdagsvalet 2018, och analyseras utifrån en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 4. 4. VALLÖFTENAS ROLL I KOMMUNERNAS POLITISKA VARDAG Hur väl återspeglas Vänsterpartiet i Mark och Marks Oberoende Demokraters vallöften i motioner och agerande i kommunfullmäktige?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Player Pellby; [2017-02-27]
  Nyckelord :Vänsterpartiet; Marks Oberoende Demokrater; motioner; kommunfullmäktige; vallöften;

  Sammanfattning : Hur långt kan idén om att vallöften har en central roll i den representativa demokratin generaliseras? Vallöftesforskningen som fokuserar på lokal representativ demokrati påvisar att kommunal politik liknar nationell politik i den mån att politiker tar utställda vallöften på allvar och även tenderar att hålla sina löften. Däremot saknas forskning vad gäller vallöften i relation till oppositionspartier, då fokus mestadels ligger på regeringspartier och dessutom är attitydundersökningar. LÄS MER

 5. 5. Fler partiledardebatter – “men det är ungefär samma ingredienser” : –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Österberg; Elvira Linderot; [2015]
  Nyckelord :Partiledardebatt; konkurrens; journalistik; tv; webb-tv; Aftonbladet; Expressen; TV4; SVT; valrörelse; valprogram;

  Sammanfattning : Titel: Fler partiledardebatter  – “men det är ungefär samma ingredienser” –  en kvalitativ studie om ökad konkurrens och nya strategier när SVT, TV4, Aftonbladet och Expressen producerade partiledardebatter i valrörelsen 2014. Författare: Emma Österberg och Elvira Linderot Kurs, termin och år: Vetenskaplig C-uppsats, HT 2014 Antal ord i uppsatsen: 18 785 Problemformulering och syfte: I studien undersöks partiledardebatterna i tv och webb-tv i valrörelsen 2014, samt den nya konkurrenssituation som uppstod i samband med det. LÄS MER