Sökning: "valtavla"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet valtavla.

  1. 1. "Vad har ni valt?"

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Sofia Sandqvist; [2017]
    Nyckelord :delaktighet; makt; normer; institution; valtavla; regler;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera valtavlans funktion samt position ur ett delaktighets- och maktperspektiv. För att precisera syftet har jag utgått från frågeställningarna; Vilken funktion har valtavlan ur ett delaktighetsperspektiv? och Hur kommer makt till uttryck genom valtavlan? Utifrån begreppen makt och delaktighet med användbara analytiska verktyg jag synliggjort hur valtavlan skapar makt individer emellan och hur delaktigheten kommer till uttryck. LÄS MER