Sökning: "valuation process"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden valuation process.

 1. 1. Sustainability and Venture Success: A study on European start-ups in the food industry

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Jan van Rossem; Daan Marcus Christiaan Pladet; [2022]
  Nyckelord :Start-ups; Sustainability; Venture Success; Business and Economics;

  Sammanfattning : In common discourse it is often assumed that sustainability and business are opposing dials, where increasing the level of sustainability, decreases the financial benefits. However, many researchers have demonstrated that for established businesses there is a positive relation between the implementation of sustainability and financial performance. LÄS MER

 2. 2. Skillnader samt risker och utmaningar i värderingsprocessen av förvaltnings fastigheter i företag som tillämpar K3 respektive IFRS 13

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Max Bertilsson; Pontus Öhrling; [2022]
  Nyckelord :Property valuation; valuation process; risks; challenges; internal valuation; external valuation; K3; IFRS; Fastigh etsvärdering; värderingsprocessen; risker; utmaningar; intern vä rdering; extern v ärdering; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Värdering av förvaltningsfastigheter är komplext. Det finns många olika metoder att använda sig av i värderingsprocessen kring förvaltningsfastigheter, vilket skapar en osäkerhet kring vad som är det korrekta värdet. Osäkerhet är ett bestående problem som alltid kommer att finnas i värderingsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Sakrätt - en studie i att finna sak i saken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Båghammar; [2022]
  Nyckelord :sakrätt; legotillverkning; specifikation; sakrättslig identitet; accession; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att förstå sakrättslig identitet utifrån situationen att en sak blir en ny sak. Utifrån syftet har uppsatsen formulerat två frågeställningar; När blir en sak en ny sak? och Hur ska sakrättslig identitet förstås? Inom sakrätten finns det en tydlig situation där dessa överväganden kommer i ljuset, nämligen legotillverkning. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet förutsätter human arkitektur : Om att gestalta för social hållbarhet i städer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Maja Hägg; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; architecture; urban planning; consultation; politics.; Social hållbarhet; arkitektur; stadsplanering; samråd; politik;

  Sammanfattning : ”Att inte se varandra någonsin, det är det som är det farliga för ett samhälle” –  (efter Per Svensson, Expressens dåvarande kulturredaktör, 2006)1 Staden uppfattas av de flesta som en tät bebyggelse med strukturer och former som skapar den miljö många av oss lever i idag. Grunden till att staden är så populär och befolkad beror på att vi vill vara närvarande där saker och ting sker. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklares värdering : En studie om beteendekonomiska faktorers påverkan vid värderingar av privatbostäder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emina Suljanovic; Moa Strid; [2022]
  Nyckelord :valuation; realtor; bias; customer influence; pricing; impartiality; värdering; fastighetsmäklare; bias; kundinflytande; prissättning; opartiskhet;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet är att förstå hur fastighetsmäklare resonerar vid värderingar av privatbostäder. För att kunna undersöka detta har det varit nödvändigt att förstå hur en fastighetsmäklares värderingsprocess går till samt hur de ser och bedömer värdepåverkande faktorer vid värdering av privatbostäder. LÄS MER