Sökning: "vanliga problem"

Visar resultat 1 - 5 av 738 uppsatser innehållade orden vanliga problem.

 1. 1. Trädplantering i den hårdgjorda staden : utmaningar och lösningsalternativ

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ingela Carlgren; [2024]
  Nyckelord :gatuträd; urbana träd; trädplantering; gatumiljö; urban jord; kompaktering; skelettjord; makadamsubstrat; rotceller; suspended pavement;

  Sammanfattning : Träd är viktiga delar av våra städer. De bidrar med många ekosystemtjänster, som klimatreglering, dagvattenhantering och positiva hälsoeffekter. De är också viktiga identitetsskapande element. LÄS MER

 2. 2. Medling vid brott : Sveriges införlivande av reparativ rättvisa med fokus på unga lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Bernhardsson; [2024]
  Nyckelord :Mediation; restorative justice; putantive justice; youth criminals; Medling; reparativ rättvisa; retributiv rättvisa; medlingslagen; unga lagöverträdare; processrätt; straffrätt;

  Sammanfattning : Den traditionella retributiva rättvisan hävdar att rättvisa uppnås när den gärningsperson som har brutit mot lagen bestraffas. Denna process äger vanligtvis rum genom en rättegång där staten först bedömer om gärningspersonen är skyldig till brott och därefter utdömer en straffpåföljd som anses proportionerlig till brottets allvarlighetsgrad. LÄS MER

 3. 3. Mot en hållbar modeindustri med hjälp av Marknadsföring - En kvalitativ studie om hur fast fashion företag kan använda sig av hållbar marknadsföring för att främja hållbarhet inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Persson; Matilda Nordström; [2023-09-22]
  Nyckelord :ohållbar marknadsföring; greenwashing; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : Följande kvalitativa studie undersöker hur fast fashion företag kan använda Gordons ramverk för hållbar marknadsföring i syfte att främja hållbar konsumtion och minska de negativa konsekvenserna för samhället och miljön. Överkonsumtionen inom modeindustrin beror delvis på att produkterna är billiga och produceras för snabb försäljning, vilket leder till ohållbara marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 4. 4. On The Evaluation of District Heating Load Predictions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Herman Hansson; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : District Heating is a technology with the potential to enable a fossil-free society. However, to realize this potential, some improvements need to be made in order to improve District Heating operation at large, decrease losses in the systems, and thus increase the competitiveness of District Heating as a technology. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av att leva med hyperhidros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefin Kohmann; Klara Ragnarsson; [2023]
  Nyckelord :Experiences; hyperhidrosis; nursing; patients; Erfarenheter; hyperhidros; omvårdnad; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hyperhidros är en hudsjukdom som orsakar överdriven svettning, vilket innebär att kroppen producerar mer svett än vad som är fysiologiskt nödvändigt. Sjukdomen är underrapporterad och underdiagnostiserad vilket innebär att det medför ett mörkertal om hur många som lever med sjukdomen. LÄS MER