Sökning: "vara kär"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden vara kär.

 1. 1. "Helst ska man ju vara kär när man ligger med någon" - En kvantitativ studie om gymnasieungdomars sexuella erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Hedenberg; Sanna Heikkinen; [2013-01-15]
  Nyckelord :Gymnasieungdomar; sexualitet; attityder; kön;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur gymnasieungdomars sexuella erfarenheter ser ut samt att jämföra om det finns några likheter och/eller skillnader mellan ungdomar som går studieförberedande respektive yrkesförberedande gymnasieprogram samt om ungdomars sexuella erfarenheter skiljer sig åt beroende på könstillhörighet. Undersökningen genomfördes med en kvantitativ forskningsansats i form av en enkätstudie. LÄS MER

 2. 2. slipp ångest - använd kondom. En fokusgruppstudie om några gymnasieungdomars attityder kring sexuellt beteende

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Karolina Johansson; Emma Larsson; [2008-10-29]
  Nyckelord :sexualitet; ungdomar; sexuellt riskbeteende; klamydia; kondom;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att undersöka några gymnasieungdomars kunskap och uppfattningar beträffande sexuellt beteende samt hur ungdomarna menar att man omsätter dessa i praktiken. Vi har använt oss av följande frågeställningar för att närma oss vårt syfte: • Vad har ungdomarna för kunskap och inställning till könssjukdomar, främst klamydia?• Vad anser ungdomar om användandet av preventivmedel i allmänhet och kondom i synnerhet?• På vems ansvar och under vilka omständigheter sker och förhandlas säkrare sex?• Vilken inställning har ungdomar vad gäller tillfälliga sexuella förbindelser och antal partners?• Tänker killar (pojkar) och tjejer (flickor) lika om detta eller finns det könsskillnader i deras uppfattningar och beteende? För att kunna fördjupa vår studie har vi valt att använda oss av de två datainsamlingsmetoderna fokusgrupper och vinjettmetoden. LÄS MER

 3. 3. Äktenskapet handlar inte om att bli kär, det handlar om att fortsätta vara kär. En studie om parförhållanden som håller.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Palm; Anna Nilsson; [2007-05-29]
  Nyckelord :Långa parrelationer; individualitet; intimitet; modernitet; kärlek;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som gör att långvariga parrelationer håller. Med parrelation menar vi i denna studie kärleksrelationen mellan man och kvinna.Studien är kvalitativ och vi har använt intervjuer som undersökningsmetod. LÄS MER

 4. 4. Josefine was a hockey pro

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Erik Carl Oskar Olsson; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this examination paper is to make children’s songs that are not gender, hetero- or nuclear family normative. Songs where the lyrics rather defuse than problematize the subjects that are handled. LÄS MER

 5. 5. Medgärningsmannaskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Wijkmark; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om nu I haven tårar, varen redo Att gjuta de. I kännen allesamman Den manteln här. Ännu jag minns rätt väl Den första gången Caesar tog den på sig. Det var en sommarafton i hans tält Den dagen som han nervierna slog. LÄS MER