Sökning: "varat"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet varat.

 1. 1. Tecken på resultatmanipulering med hjälp av immateriella tillgångar : Tenderar svenska börsnoterade bolag att använda subjektiviteten kring avskrivningar av immateriella tillgångar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Bengtsson; Marcus Fahlgren; [2021]
  Nyckelord :Avskrivningar; earnings management; immateriella tillgångar; loss avoidance; resultatmanipulering; stigande resultattrend;

  Sammanfattning : På Stockholmsbörsen under 2019 skedde i genomsnitt 355 612 handelsavslut per dag och under Corona-året 2020 slogs flera rekord i antalet avslut, bland annat den 12 mars då över 1 400 000 stycken gjordes på den svenska Stockholmsbörsen (Avanza, 2020). Något som påverkar investerare till att göra avslut på börsprodukter är naturligtvis nyheter kring bolagen, framför allt nyheter kring årsredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid långvarig smärta : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Joanna Bjurling Willis; Ottilia Wallinder; [2021]
  Nyckelord :Chronic pain; Communication; Patient-Centered Care; Professional-Patient Relations; Hälsopersonal-patientrelationer; Kommunikation; Kronisk smärta; Patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Långvarig smärta är smärta som varat längre än tre månader, och utgör ett folkhälsoproblem som medför stora kostnader för samhället. Dessutom har tillståndet hög samsjuklighet vad gäller psykisk ohälsa och påverkar livskvaliteten negativt. LÄS MER

 3. 3. Friheten i flödet : En studie av nuflöde och frihet i Henri Bergsons filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Tuija Roberntz; [2020]
  Nyckelord :Henri Bergson; duration; intuition; freedom; rythm; chance; Henri Bergson; nuflöde; intuition; frihet; rytm; chans;

  Sammanfattning : Ett av nyckelbegreppen i Henri Bergson filosofi är Nuflödet. Bergson använder nuflödet för att beskriva hur varat i tiden är konstituerat som rörligt. LÄS MER

 4. 4. Concepts of Digital Objects : Digital Records and the Relational Objects of Yuk Hui

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :digital archives; digital objects; digital records; metatheory; Ontology; ontologies; phenomenology; philosophy; Yuk Hui.; digitala arkiv; digitala objekt; digitala records; metateori; ontologi; ontologier; fenomenologi; filosofi; Yuk Hui.;

  Sammanfattning : The writings of Yuk Hui, bringing together technical and philosophical insights, provides new theory for the digital, something desired by many in archival research. The aim of this study is to assess the use of Hui’s theories on digital objects and web ontologies as a unifying theory for archival studies, looking at the concept of digital records in particular. LÄS MER

 5. 5. SAIDI-påverkan på grund av oselektiva felbortkopplingar : en analys baserad på Vattenfall Eldistribution AB:s nät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sara Skärström; Daniel Thorén; [2020]
  Nyckelord :SAIDI; electrical distribution companies; power interruptions; power quality; protection relays; Oselektiva felbortkopplingar; elnätsbolag; SAIDI; elkvalitet; reläskydd;

  Sammanfattning : Energimarknadsinspektionen ställer krav på elnätsbolagen vad gäller elkvalitet. Varje år ska såväl aviserade som oaviserade avbrott rapporteras. LÄS MER