Sökning: "vardagliga och icke-planerade samtal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vardagliga och icke-planerade samtal.

  1. 1. Samtal med barn : Hur pedagoger ser på de vardagliga och icke-planerade samtalen som metod för att främja barns språkutveckling i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Jennifer Pallin; [2014]
    Nyckelord :vardagliga och icke-planerade samtal; förskola; språkutveckling; samspel;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om hur de använder vardagliga och icke-planerade samtal för att främja barns språkutveckling, samt vilken potential detta arbete kan ha.Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer som genomfördes med sex aktiva förskolepedagoger. LÄS MER