Sökning: "vardagsmatematik"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet vardagsmatematik.

 1. 1. Matematisk vardagskompetens : Svenska gymnasielärares syn och undervisningspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Mathematical literacy; numeracy; quantitative literacy; modelling; PISA; matematisk vardagskompetens; vardagsmatematik; verklighetsanknuten matematik; modellering; PISA;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka lärares syn och undervisningspraxis när det handlar om matematisk vardagskompetens. Fyra lärare intervjuades var för sig. När lärarnas svar analyserades framkom en likartad syn, att matematisk vardagskompetens handlar om den matematik man behöver för att klara sig i sin egen vardag. LÄS MER

 2. 2. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER

 3. 3. Metoder för matematikundervisning i förskoleverksamheten : - En observationsstudie av matematikundervisningens praktiker.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Suzan Mustafa; Edda Muñante Cuellar; [2019]
  Nyckelord :Lärande; vardagsmatematik; sociokulturellt perspektiv; matematikkunskaper; barns lek; barns interaktion; förskoleverksamhet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Matematikundervisning i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Erika Bucher Olsson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Mathematics; Teaching; Everyday Mathematics; Förskola; Förskollärare; Matematik; Undervisning; Vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med matematik i förskolan. Frågeställning till denna studie tar upp hur förskollärare synliggör matematiken för barnen i verksamheten samt hur de arbetar med matematk i förskolan. Studien använder sig utav en kalitativ metod i form av intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 5. 5. ”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Fredrik Klehn; Christina Ilve Dehman; [2019]
  Nyckelord :insatser i ett tidigt skede; matematikängslan; relationer; vardagsmatematik; varierad matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elever som befinner sig i matematiksvårigheter och deras egna upplevelser av matematikämnet och om det finns delar av matematiken som upplevs svåra att förstå och behärska. Dessutom har vi undersökt hur eleverna upplever att matematiken har påverkat dem under deras skoltid och vardag. LÄS MER