Sökning: "vardagsrasism"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet vardagsrasism.

 1. 1. “BEING THE BLACK BOSSLADY” - En kvalitativ studie om afrosvenska kvinnliga chefers upplevelser av rasifiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Nathalie Udd; [2020-10-13]
  Nyckelord :afrosvenskar; vithetsnorm; bekönad rasism; rasifiering; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och öka förståelsen för afrosvenska kvinnliga chefersupplevelser av att bli rasifierade på sina arbetsplatser.Frågeställningar: På vilket sätt upplever intervjupersonerna att de blirrasifierade på sina arbetsplatser? Vilka konsekvenser uppleverintervjupersonerna att rasifiering på arbetsplatsen kan medföra?Studien baseras på en kvalitativ metod och individuella semistrukturerade intervjuer hargenomförts på fyra kvinnor som identifierar sig som afrosvenskar och inneharchefspositioner. LÄS MER

 2. 2. Muslimska kvinnor med huvudduk - En kvalitativ analys av rättsfall

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ayat Hadrous; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; Stigmatisering exkludering; Individuell vardagsrasism; Huvudduk;

  Sammanfattning : AbstractFor this study, Swedish law cases have been investigated that concern Muslim women with headscarf who experience discrimination based on religious symbols. The aim of the study has been to create understanding and develop knowledge about Muslim women with headscarves in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Rasisten mitt i klassrummet : En systematisk litteraturstudie av lärares förståelse av och förhållningssätt till rasism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Saga Janse Ferko; Peter Porttila Jenny; [2019]
  Nyckelord :Rasism; lärare; roller; Bourdieu; symboliskt våld; habitus; kritisk rasteori; vit överlägsenhet; vardagsrasism;

  Sammanfattning : Skolan är en av få institutioner som alla medborgare är tvungna att befinna sig i. Samtidigt framstår det som att skolan inte alltid lyckas med uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning. Rasifierade barn och unga verkar möta en rad hinder och missgynnas systematisk under sin utbildningstid. LÄS MER

 4. 4. Rasism på tunnelbanan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Shanli Hojjati; [2018]
  Nyckelord :Rasism; vardagsrasism; offentlig rasism; etnicitet; tunnelbana; klasstillhörighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Rasism på tunnelbanan anses vara en problematik i samhället som genom sociala processer kan drabba tågresenärer. Problematiken kan vara oundkomlig för personer med viss etnisk tillhörighet, detta främst beroende på hur andra uppfattar ens ursprung. LÄS MER

 5. 5. Vardagens övergrepp : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av vardagsrasism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Lindgren Derbas; [2018]
  Nyckelord :Everyday racism; stereotyps; racism; prejudice; symbolic interactionism; Vardagsrasism; rasism; symbolisk interaktionism; stereotyper; fördomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to study experiences of everyday racism in individuals with overseas cultural backgrounds from outside situations. The study was made with five qualitative interviews. Theories that’s been used are about everyday racism, stereotypes, symbolic interactionism and Cooleys looking glass self. LÄS MER