Sökning: "vardagsupplevelser"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet vardagsupplevelser.

 1. 1. Vi är ju knappast en "Cosby-familj" ... : En tolkande metasyntes om ensamstående mammors utmaningar i vardagen.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Everyday experiences; fatigue; ontological health model; single mother; social network; stress; Ensamstående mamma; ontologisk hälsomodell; socialt nätverk; stress; trötthet; vardagsupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kärnfamiljen ses generellt som den gyllene normen för familjebildning men verkligheten visar att familjer ledda av en ensamstående förälder, främst då mammor, är en familjeform som stadigt ökar. Samtidigt visar forskningen att ensamma mammor är en utsatt grupp i samhället med mer generella hälsoproblem. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kommer aldrig att bli frisk igen” : Barns upplevelser av att leva med diabetes mellitus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anton Svensson; Matilda Case; [2015]
  Nyckelord :Adolescences; children; Diabetes type 1; everyday life; experiences; Barn; diabetes typ 1; tonåringar; upplevelser; vardag;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 (DM typ 1) är en av de mest förekommande kroniska sjukdomarna och drabbar främst barn och tonårningar. DM typ 1 kräver en livslång övervakning och behandling med insulininjektioner vilket ställer höga ansvarskrav på den drabbade. Barn- och tonåren karaktäriseras av olika stadium. LÄS MER

 3. 3. ”DET ÄR JU SÅ MYCKET ANNAT HELA TIDEN” : Grundskollärares syn på digitala medier och MIK i skolan

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Annika Sandahl; [2014]
  Nyckelord :Digital kompetens; Grundskola; Informellt lärande; Kollaborativt lärande; Medie- och informationskunnighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av förutsättningarna lärare har att arbeta med digitala verktyg och metoder i undervisningen idag. Hur uttrycker sig den enskilde läraren kring detta samt de nya krav som de upplever ställs på dem i denna digitala tidsålder? Jag intresserar mig för vad lärare anser krävs för att kunna använda både tekniken, tankarna och de nya arbetssätten i sina klassrum. LÄS MER

 4. 4. Grönstrukturplanering för framtiden – Grönstrukturplanering i Eskilstuna och Örebro

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Författare :Gry Arvidsson; [2012]
  Nyckelord :grönstruktur; grönstrukturplanering; kommunal planering; grönstruktur begreppet; kulturella funktioner; ekologiska funktioner; sociala funktioner; hälsa; Boverket;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att länka en historisk förståelse av begreppet grönstruktur och dess syfte till en analys av dagens strategier för utvecklingen av planerad grönstruktur i urbana områden. Avsikten är att försöka förstå och väva samman vetenskapliga, professionella och policyperspektiv på grönstrukturer. LÄS MER