Sökning: "varen"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet varen.

 1. 1. Det nya SPAC-fenomenet : i Sverige ur ett investerarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Arvidson; Michaela Lidnert; [2022]
  Nyckelord :SPAC; professionella investerare; förvärv; noteringsprocess; investeringsbeslut; svenska marknaden;

  Sammanfattning : Våren 2021 noterades den första SPAC:en på Nasdaq Stockholm efter att trenden slagit igenom i USA. Amerikanska studier har visat att det finns både för- och nackdelar med SPAC-investeringar och den här studien syftar till att kartlägga det nya fenomenet i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Avfall inom byggproduktion : Strategier för att minska mängden byggavfall under nyproduceringen av flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Inti Lundgren; [2022]
  Nyckelord :Avfall; avfallshantering; hållbarhet; avfallsförebyggande; strategi;

  Sammanfattning : Out of all industries, the construction industry has the greatest impact on the Swedish waste volume apart from the mining sector. With the help of national- and international legal statutes and frameworks, the construction industry's sustainability work is shaped for an improved waste management and for a generally reduced stress on our environment. LÄS MER

 3. 3. Databas och kommunikationslösningför ett ritningshanteringsgränssnitt : Database and Communications Solution for a Blueprint Management Interface

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Angelica Ferlin; Hillevi Fredriksson; William Hedlund; Malte Hegg; Ellen Lundgren; Fredrik Palm; Daniel Pettersson; Simon Ågren; [2022]
  Nyckelord :Databaslösning; MongoDB; digital ritningshantering; MEVN stack; lagringshantering; Express; hållbarhet; ritningshantering i byggbranschen;

  Sammanfattning : Denna kandidatrapport producerades i anknytning till kursen TDDD96 - Kandidatprojekt i programvaruutveckling som hölls vid Linköpings universitet våren 2022, där åtta studenter utförde ett gemensamt kandidatarbete. Målet med projektet var att utveckla en databas och en kommunikationslösning för ritningshantering till ett redan existerande gränssnitt. LÄS MER

 4. 4. Det svenska opinionsskiftet : En kvantitativ innehållsanalys av den svenska medierapporteringen om Natofrågan våren 2022

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Magnus Englund; Fredrik Surell; [2022]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; media; NATO; nyhetsrapportering; opinion; säkerhetspolitik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svensk media gestaltade och rapporterade om den svenska Natodebatten under våren 2022. Syftet är att jämföra ett urval artiklar från fyra av de största nyhetsmedierna i Sverige för att identifiera generella mönster i form av argumentation, vilka källor som kommit till tals och deras primära inställning till Nato samt vilken dominerande inställning artiklarna har till Nato och ett svenskt medlemskap. LÄS MER

 5. 5. (O)Lust : En kvalitativ studie om killars tankar och erfarenheter av pornografi

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helena Josefine Nordstedt; Di Vallin; [2022]
  Nyckelord :Pornography; Sexuality; Attitudes; Pornography consumption; Impact; Boys; Norms; Pornorgrafi; Sexualitet; Attityder; Porrkonsumtion; Påverkan; Killar; Normer;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i den samhälleliga debatten om pornografi och dess påverkan och konsekvenser bland unga. Syftet är därmed att undersöka hur upplevelsen av pornografi beskrivs av unga killar samt hur den eventuellt påverkar både dem själva och andra samt deras relationer. LÄS MER