Sökning: "varför finns ränta"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden varför finns ränta.

 1. 1. Frivillig revision vid skuldfinansiering : Implikationer för svenska aktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Frimmel; Sofie Gyllengahm; [2019]
  Nyckelord :Revision; Frivillig revision; SME; ränta; finansiering; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Andelen småföretag i Sverige utgör 99,4 procent av landets alla företag. Dessa står för en majoritet av de arbetstillfällen som skapas i samhället. År 2010 infördes gränsvärden som beskriver vilka aktiebolag som är undantagna revisionsplikten. Dessa aktiebolag utgör en stor andel av de små företagen i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Snabblån : En genväg till snabba cash eller en enkelbiljett till skuldsättning?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Karlsson; Emma Gillberg; [2017]
  Nyckelord :snabblån;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen på Sveriges kreditmarknad har under årens lopp frambringat nya kreditformer varav snabblån är en av dem. Antalet aktörer inom snabblånebranschen ökar kontinuerligt och lånen erbjuds till höga räntor. Vid en jämförelse av räntor för olika lån och kreditgivare blev ränteskillnaden tydlig dem emellan. LÄS MER

 3. 3. Självkostnadsprincipen : Och dess förhållande till kommuners avkastningskrav på sina kommunala bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Petter Nordström; [2016]
  Nyckelord :Kommunalrätt; kommunala bolag; kommunalt företagande; självkostnadsprincipen; avkastningskrav; dubbelbeskattning;

  Sammanfattning : Kommunala bolag och kommunala koncerner har blivit allt mer vanligt förekommande i svenska kommuner. Det finns olika anledningar till varför kommuner väljer att bedriva sina verksamheter i aktiebolagsform, vilka bland annat är att det blir en tydligare struktur i organisationen samt att det ger skattemässiga fördelar att bilda koncerner av de kommunala bolagen. LÄS MER

 4. 4. Ocker som skydd mot tvångsarbete? En analys av det straffrättsliga skyddet i Sverige mot tvångsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Freja Ljungdell Kristensen; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; tvångsarbete; ocker; kriminalisering; arbetskraftsexploatering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida ockerparagrafen er-bjuder ett effektivt skydd mot tvångsarbete i Sverige och om så inte är fallet utreda förutsättningarna för en ny kriminalisering. För att uppfylla syftet utreds hur tvångsarbete definieras och vilket eller vilka skyddsintressen som aktualiseras. LÄS MER

 5. 5. Crowdfunding as an investment alternative - Why Crowdfunding?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :John Waldenström; [2014]
  Nyckelord :Crowdfunding; Alternatives; regulation; platforms; financing; future.; Crowdfunding; alternativ; regleringar; finansiering; plattform; framtiden;

  Sammanfattning : Today it is extremely hard to get funding for different projects trough the ordinary channels such as banks, VC or Business angels etc. In recent years this has opened up for other alternatives, one of them is Crowdfunding. LÄS MER