Sökning: "varians- kovarians-metoden"

Hittade 1 uppsats innehållade orden varians- kovarians-metoden.

  1. 1. Value at Risk - undersökning av Historisk simulering och varians- /Kovarians-metoden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Ferreira Gomes; [2008]
    Nyckelord :value at risk; historisk simulering; Varians- Kovarians-metoden; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : I dagens finansiella marknad utsätts de finansiella aktörerna för risk på sin strävan efter lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital. LÄS MER