Sökning: "variationsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet variationsanalys.

 1. 1. An Investigative Study of Testing Strategy and Test Case Creation in a Hardware-Software Co-design Environment Using Software Product Line Theory

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Stina Långström; [2021]
  Nyckelord :Variability analysis; Software product line; Testing; Test case categorization; Testing strategy; Feature modeling; Variationsanalys; Software product line; Testning; Testfallskategorisering; Funktionsmodellering;

  Sammanfattning : The requirements for software products have increased in recent years. This is both due to more complex technology as well as more requirements from the customers. An approach to solve this issue is by using a software product line (SPL) where reusable assets are developed to produce more tailor-made products with reduced time to market. LÄS MER

 2. 2. UNG: Allians i vägledd iKBT för ungdomar med depression och samsjuklighet : - En prediktionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Jenny Holmlund; Johanna Lindegaard; [2017]
  Nyckelord :Allians; chatt; depression; ungdomar; UNG; internetbehandling; iKBT; vägledd; prediktion;

  Sammanfattning : Inom ramen för UNG-projektet avsåg föreliggande studie undersöka alliansens betydelse i vägledd iKBT för ungdomar mellan 15-19 år med depression och samsjuklighet. Vidare ämnade studien undersöka alliansens utveckling under behandlingens gång. LÄS MER

 3. 3. Pedagogisk dokumentation i förskolan : En studie om förskolans lärares uppfattning kring dokumentation, analys och utvärdering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Annika Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Preschool documentation; pedagogical documentation; systematic quality work; Förskolans dokumentation; pedagogisk dokumentation; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte var att undersöka förskolans dokumentation utifrån relationen till barnet, verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet, samt hur detta relateras till utvärderingsarbetet. Syftet preciserade med följande frågeställningar: I vilken grad används olika underlag i förskolans systematiska kvalitetsarbete för att dokumentera? I vilken grad uppfattar förskolans lärare att det systematiska kvalitetsarbetet i dokumentation, utvärdering och analys utförs? Finns det några samband av förskolans lärares syn mellan utvärderingens analys till det konkreta utvecklingsarbetet?  Enkätundersökningen genomfördes genom att 14 förskolor besöktes och totalt 100 enkäter delades personligen ut till förskolans lärare, varav 78 besvarades. LÄS MER

 4. 4. Ett lärande sammanhang : En studie om elevers upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet av sitt lärande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Annetthe Dahlberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningStudien utgår från Aron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM) och hur detta relaterar till elevers känsla av sammanhang i sitt lärande utifrån begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning elever upplever att det salutogena synsättet/förhållningssättet genomsyrar lärandet inom vuxenutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Förstudie för skapandet av ett miljöövervakningsprogram : en styrkeanalys angående vattendrag i västerhavets vattendistrikt för fastställandet av provantal i tid och rum för ett effektivt omdrevsprogram

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Sebastian Röstberg; [2014]
  Nyckelord : Miljöövervakning; styrkeanalys; provmängd; vattendrag; variationsanalys; omdrevsprogram;

  Sammanfattning : The environmental monitoring in Sweden has been developed by several different parties and is now being coordinated and made more effective in order to meet the current demands on high quality information regarding the state of the environment. Sweden has been divided into five different water districts based on watershed areas because of requirements in the Water Directive of the EU. LÄS MER