Sökning: "varierat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden varierat lärande.

 1. 1. Vad är nästa steg? : Om återkoppling och lärande i tekniksalen.

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jonatan Westergren; [2021]
  Nyckelord :formativ återkoppling; elevers upplevelser; skolämnet teknik; tematisk analys; matris på processnivå;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets studieobjekt, formativ bedömning, är mycket stort och har beforskats rikligt under de senaste 30 åren. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande är det dock angeläget att belysa kontextspecifika parametrar såsom skolämne, geografi, åldersgrupper med mera. LÄS MER

 2. 2. "Normkritiskt utan att man ens tänker på det” : Om bokvalets möjligheter för högläsningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Eriksson; Hanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :bokval; högläsning; mångfald; normkritik; grundskollärare; bibliotekssamverkan;

  Sammanfattning : Med hjälp av skönlitteratur har ämnet svenska möjlighet att fungera som en del av det demokratiska uppdraget i skolan för att uppfylla alla elevers rättighet att utveckla en stark språklig identitet i och genom allt lärande i skolan. Detta styrker undersökningens syfte att öka förståelsen för hur lärare i årskurs F–3 väljer högläsningsböcker, och hur de då förhåller sig till mångfald och normkritik. LÄS MER

 3. 3. ”Taluppfattning, det är ju liksom hela grunden till matematiken” : En studie om lärares arbetssätt inom taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Rasha Atia; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att undersöka vilka arbetssätt som verksamma lärare använder sig av i undervisningen av taluppfattning samt vilka av arbetssätten som de anser leder till god taluppfattning. Studien utgick från en kvalitativ metod i form av intervjuer och totalt fem lärare intervjuades för att besvara frågeställningarna. LÄS MER

 4. 4. Varierad undervisning och dess påverkan på elevers kunskapsinhämtning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isak Huynh; Linn Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I vår kunskapsöversikt har vi arbetat kring frågeställningen “Vilka argument finns det för att en varierad undervisning skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling i religionsundervisningen?” Samt belyses motargument som finns och som pekar på att den varierande undervisningen kan utgöra ett hinder för kunskapsinhämtningen.  I informationssökandet om kunskapsöversikten har vi sökt på olika databaser och nyckelord för att få fram så stort urval av artiklar, rapporter och avhandlingar som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Learning Style Compatibility on Fashion Data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lukas Frösslund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fashion Recommendation can be defined as a set of systems that tries to predict and retrieve a curated and often ranked selection of fashion items based on the preference of one or more target consumers. Traditional systems relied on providing substitute recommendations, meaning that they were centered around finding similarities between fashion items. LÄS MER