Sökning: "varumärke myndighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden varumärke myndighet.

 1. 1. Välkommen till klubben : En kvalitativ studie om Försvarsmaktens marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Enoksson; Klara Ördell; [2017]
  Nyckelord :Statlig marknadskommunikation; varumärke; retorik; arbetsgivarvarumärke; Försvarsmakten; New public management;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Statlig marknadsföring är något som blir allt vanligare i samhället. I Sverige är detta något som bland annat kan ses hos Försvarsmakten, vilka sedan avskaffandet av värnplikten år 2010 lagt hundratals miljoner på direkt marknadsföring genom bland annat reklam och sponsring. LÄS MER

 2. 2. Green Buildings – Legal and economic possibilities and limitations to increase the green building stock

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Szecsödy; [2016]
  Nyckelord :Green buildings; eco-building; Green building certification; Environmental assessment; Buildings; Green; Gröna byggnader; Miljöbyggnader; Miljöcertifiering; Fastigheter; Byggnader; Grön;

  Sammanfattning : Buildings account for about thirty percent of the total emissions of greenhouse gases annuallyin the world. Forty percent of the world´s energy is consumed by buildings. Buildings are alarge part of the world´s environmental problems and it´s hard to ignore this fact. LÄS MER

 3. 3. Polisen: Människan bakom uniformen : En undersökning om hur Polisen i Uppsala länarbetar med att personifiera sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Nordberg; Ulrika Berg; [2014]
  Nyckelord :Corporate Brand Personality; Varumärkespersonlighet; Personifiering; Varumärke; Värdegrund; Polisen;

  Sammanfattning : I denna uppsats belyses Polisen i Uppsala län ur ett varumärkesbyggande perspektiv med syfte att undersöka om teorier avsedda för företag i konkurrenssituation även kan appliceras på en offentlig myndighet. En kartläggning av Polisen Uppsalas arbete med personifiering av sitt varumärke i sociala media görs genom intervjuer, innehållsanalys och sekundärdata. LÄS MER

 4. 4. Tydlighet skapar förståelse. En studie om medarbetarens förståelse av organisationens mål, budskap, värdegrund och varumärkesarbete på en statlig myndighet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sunanda Malm; [2013-12-12]
  Nyckelord :Målförståelse; internkommunikation; värdegrundsarbete; medarbetarperspektiv;

  Sammanfattning : Varför har många företag och organisationer idag svårt att nå sina mål? Ledningar för organisationer har svårt att föra ut sina budskap och få medarbetarna att följa fattade beslut. Den här studien handlar om hur kommunicering av mål och ledningsbudskap tolkas och förstås av medarbetarna på en svensk myndighet, Arbetsmiljöverket. LÄS MER

 5. 5. Kluster i dagligvarubranschen : En plats för den hungrige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristoffer Sandberg; Oscar Lekander; [2011]
  Nyckelord :Kluster; Solna Business Park; Dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : För närvarande råder en oenighet inom den akademiska världen beträffande begreppet kluster och hur detta skall definieras. Enligt rådande definition kan ett kluster vara såväl globalt, nationellt, regionalt som lokalt. LÄS MER