Sökning: "varumärkesanalys lnu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden varumärkesanalys lnu.

  1. 1. Platsvarumärken : En fallstudie av Kalmar & Öland

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

    Författare :Emil Sunesson; Klas Wedin; [2012]
    Nyckelord :Varumärke; Platsvarumärke; Samarbete; Kalmar; Öland; Marknadsföring; Identitet; Image; Destination; Plats; Besökare;

    Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att ge förslag till hur regionen Kalmar/Öland kan stärka varumärkets attraktionskraft gentemot besökare. Grunden för de förslag som ges kommer baseras genom analys av följande frågeställningar:  På vilket sätt arbetar regionen med att profilera sitt varumärke mot potentiella besökare?  Vilken uppfattning finns av regionens varumärke hos potentiella besökare? Metod Vi har använt oss av en kvalitativ och kvantitativ fallstudieundersökning bestående av fem intervjuer samt en enkätundersökning. LÄS MER