Sökning: "varumärken"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet varumärken.

 1. 1. "Representera mig, jag är en del av samhället" : En kvalitativ studie om konsumenters attityd gentemot mångfald inom visuell marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Shaaya; Danait Beyene; [2020]
  Nyckelord :Diversity; change of attitude; Nike; Prada; self-image; values; visual; marketing; representation.; Mångfald; attitydskapande; Nike; Prada; självbild; värderingar; visuell; marknadsföring; representation.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att söka en djupare förståelse kring konsumenters attitydskapande gentemot ett varumärke när marknadsföring innehåller mångfald. Metod: För att uppfylla syftet med studiens genomfördes en kvalitativ forskningsstrategi där fokus på respondenters beskrivningar och erfarenhet av olika situationer kring det valda ämnet legat som grund för undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Det sanna priset för #samarbete : Varumärkesimageinverkan vid influencer marketing av kontroversiella produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Sjöberg; Elin Rubin; [2020]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesimage; influencer marketing; kontroversiella produkter; kundbaserat varumärkeskapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge ökad förståelse för hur influencer marketing av kontroversiella produkter inverkar på influencers och företags varumärkesimage. Syftet har uppnåtts genom besvarandet av forskningsfrågor rörande sociala medie-användares uppfattning av influencers personliga varumärke, företags varumärke samt eventuella skillnader mellan uppfattningarna. LÄS MER

 3. 3. Länder som varumärken : Hur värderar svenska konsumenter olika varors ursprungsländer?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Albert Bergström; Marcus Snellman; [2020]
  Nyckelord :Country-of-Origin; Produktengagemang; Tillverkningsländer; Värdeuppfattning; Country image; Etnocentrism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker svenska konsumenters värdeuppfattning av fem olika produkter med varierande engagemangsnivå, beroende på produktens tillverkningsland. Detta för att förse företag vilka har svenska konsumenter som kunder med ett kvantitativt underlag på värdeförändringen då likvärdiga produkter har olika ursprungsländer. LÄS MER

 4. 4. Att ta ett felsteg i sportens värld : En komparativ studie om hur atleters personliga varumärken påverkas av etiska, respektive lagliga överträdelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tanja Björklund; Johanna Michaelsson; [2020]
  Nyckelord :Personal brands; athlete transgressions; severity of the transgression; brand image; purchase intention; image repair; Therese Johaug; Tiger Woods; Personliga varumärken; atleters överträdelser; överträdelsens svårighetsgrad; varumärkesimage; köpintentioner; varumärkesreparering; Therese Johaug; Tiger Woods;

  Sammanfattning : För professionella atleter har det blivit allt viktigare med starka, personliga varumärken. Det är av stor vikt för personliga varumärken att associeras med positiva och attraktiva attribut då detta influerar konsumenter i deras val av konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Bidrar plastpåsar till negativ varumärkesimage? : En studie om konsumentuppfattning och miljövänliga attribut i grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Nilsson Ringi; Robyn Coffey; [2019]
  Nyckelord :Miljövänliga attribut; uppfattning; grön marknadsföring; värderingar; förväntningar; behov; marknadskommunikation; digitalisering; grön konsument; value-action- gap; varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Teoretiskt bidrag: Studien ger en samtida bild av hur konsumenten påverkas av miljövänliga attribut hos produkter i hens uppfattning av varumärken. Problemformulering: Hur påverkar försäljning av plastpåsar konsumentens varumärkesimage? Syfte: Syftet med studien är att förklara relationen mellan konsumentens värderingar, konsumtion och benägenhet att välja miljövänliga attribut. LÄS MER