Sökning: "vatten filter"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden vatten filter.

 1. 1. How the Choice of Primary Treatment Affects the Biogas Potential of Primary Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Fanny Blom; [2022]
  Nyckelord :wastewater treatment; primary treatment; biogas potential; primary settling treatment; rotating belt filter; chemically enhanced primary treatment; environmental engineering; water resources engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global heating has resulted in rising temperatures and more extreme weather conditions around the world. In combination with increasing energy demands, this has led to an increasing demand of renewable energy. One option is utilizing the wastewater to produce biogas. There-fore, wastewater can be seen as a resource rather than waste. LÄS MER

 2. 2. Fem filtermaterials metallavskiljningseffektivitet : En praktisk studie i dagvattenreningsanläggning

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Hamberg; [2022]
  Nyckelord :stormwater treatment; metal removal; reactive filters; road runoff; dissolved metals; dagvatten; dagvattenrening; vägavrinning; metallavskiljning; reaktiva filter; lösta metaller; filtrering;

  Sammanfattning : Dagvatten från urbana områden för med sig metaller och andra föroreningar orsakat av bl. a. fordonstrafik och korrosion av metallbärande konstruktioner. Sedan 90-talet har det varit vanligt med dagvattenbehandling för högtrafikerade vägar. LÄS MER

 3. 3. Optimisation of an ultrafiltration unit on a bench-scale pilot plant - A comparison between carbon and sand filtrate

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Philip Warman; [2022]
  Nyckelord :Drinking water; Ultrafiltration; Coagulation flocculation; pH; Alkalinity; Dricksvatten; Ultrafiltrering; Koagulering flockning; pH; Alkalinitet;

  Sammanfattning : Kommunalförbundet Norrvatten är en av Sveriges största producenter av dricksvatten och förser över 50 miljoner vatten till över 700 000 invånare i norra Stockholm. Vattnet är renat i Görvälnverket som har sedan år 2016 planlagt en expansion av verkets kapacitet och kvalité. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av reningseffektivitet och driftstabilitet vid kombination av aktivt kol och anjonbytare för avskiljning av läkemedel och PFAS i avloppsvatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lovisa Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Pharmaceuticals; PFAS; Removal; Wastewater Treatment; Activated Carbon; Anion Exchange; Läkemedel; PFAS; Avskiljning; Avloppsreningsverk; Aktivt kol; Anjonbytare;

  Sammanfattning : Läkemedel och per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) har identifierats i utgående vatten från avloppsvattenverk där förekomsten av dessa mikroföroreningar har fått mycket uppmärksamhet då dessa ämnen har visats kunna leda till negativa effekter på den akvatiska miljön. De traditionella reningsteknikerna som idag används på avloppsreningsverk (ARV) har begränsad reningseffekt på mikroföroreningar där ett särskilt reningssteg för avancerad rening av mikroföroreningar krävs för att minska utsläppen av dessa till miljön. LÄS MER

 5. 5. Konceptutveckling av en filterlösning ämnat för dagvattenbrunnar : Filtrering av miljögifter vid släckningsarbeten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Jansson; [2022]
  Nyckelord :Bioabsorbent; Aktivt kol; Dagvattenbrunnar; Räddningstjänsten; Miljögifter; Filter; Cellulosa;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis describes a result of a product development project that was conducted during the spring of 2022 as part of the course Degree project for a bachelor's degree in engineering within innovations technology and design. The extent of the course includes 22,5 educational credits and was performed at the educational institution of Karlstad University. LÄS MER