Sökning: "vatten konflikter i israel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vatten konflikter i israel.

  1. 1. Vatten, framtidens konfliktorsak? : en analys av vattenproblematiken ur ett säkerhetiseringsperspektiv

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Arne Wessner; [2005]
    Nyckelord :Vattenförsörjning; Konflikter; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom två fallstudier, undersöka om statersäkerhetiserar tillgång och efterfrågan på vatten samt studera orsakerna därtill. Vidareavser jag också att kontrollera om säkerhetiseringen av tillgång på vatten ökar riskernaför konflikter mellan staterna eller om säkerhetiseringen kan vara en förutsättning föratt lösa konflikterna. LÄS MER