Sökning: "vattenmagasin"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet vattenmagasin.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Israelsson Mace; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Sammanfattning : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodell för vinddistribuerad snöackumulation i Överumans avrinningsområde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Leona Paraschaki; Linda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :SNODDAS; calculation model; Sheltering Index; snow accumulation; wind distribution; SNODDAS; beräkningsmodell; Sheltering Index; snöackumulation; vinddistribuering;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges energiproduktion kommer från vattenkraftverken. Dessa kraftverk använder sig av vattenmagasin för att hålla kvar vattenmassa och dammar för att reglera det vattenflöde som ger upphov till energiproduktionen. LÄS MER

 3. 3. Klimatförändringarnas påverkan pågrundvattnet : En effektstudie över den framtida grundvattensituationen iHedesundaåsen, med fokus på vattenkvantitet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Ellinor Wallberg; Erik Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Groundwater recharge; HBV-light; Climate change; Grundvattenbildning; HBV-light; Klimatförändringar;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna kan komma att påverka den hydrologiska cykeln på en global skala. Förändringarna kommer tydligast att märkas på ytan, med ökande neder-bördsmängder, en ökad avdunstning och ett minskat snötäcke. LÄS MER

 4. 4. Den gråblå vägen till grönska : en undersökande studie över regnbäddars potential att göra plats för träd i gatumiljö med gestaltningsexempel från Västerport, Varberg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Åberg; [2019]
  Nyckelord :regnbädd; hållbar dagvattenhantering; biofilter; rain garden; SuDS; stadsträd; gatuträd; gatumiljö; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Den moderna, täta urbana miljön bjuder på många utmaningar kring hur de processer som är givna i en naturlig miljö, ska hanteras när ekosystemen sätts ur spel. En så enkel sak som regn kan bli ett stort problem när all mark som kunde omhändertagit nederbörden blivit hårdgjord eller bebyggd. LÄS MER

 5. 5. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mona Nilsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; grön klimatanpassning; långsiktig hållbarhet; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Just nu pågår en global uppvärmning. Forskning visar att det sker globala förändringar i klimatet till följd av de ökade koldioxidutsläpp som människan varit orsak till under 1900-talet. Globalt märks temperaturförändringarna tydligt genom stigande havsnivåer och minskningar av glaciär- och inlandsisar (Naturvårdsverket, 2016a). LÄS MER