Sökning: "vattenrening processvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vattenrening processvatten.

 1. 1. St1 Refinery - Biotreater : Optimering och utvecklingsmöjligheter med hänseende till miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kim Larsson; Emil Karlsson; [2018]
  Nyckelord :DNB; FFU; filterteknik; nitrifikation; slamflykt; vattenrening;

  Sammanfattning : Vatten är en viktig komponent för alla oljeraffinaderier, både för kylning och för själva destillationsprocessen. Vatten som har kommit i kontakt med olja, sulfider, kväveföreningar samt andra miljöfarliga ämnen, kallas processvatten och måste renas innan det släpps ut i recipient. LÄS MER

 2. 2. Analys och jämförelse av två pilotanläggningar med olika sammansättning av membran : Vid rening av processvatten från industri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Astrid Nygren; Robin Slättengren; [2017]
  Nyckelord :Avsaltning; LCC; Life Cycle Cost; Membran; Mörbylånga; Omvänd osmos; Processvatten; Ultrafilter; Vattenbrist; Vattenrening;

  Sammanfattning : Vattentillgången på Öland har under en lång tid varit mycket ansträngd och har kommit till en punkt då det inte längre är hållbart. För att nå en mer långsiktig lösning planerar Mörbylånga kommun med hjälp av Norconsult att bygga ett vattenreningsverk. LÄS MER

 3. 3. Vattenrening på Örtoftaverket - processvatten, rökgaskondensat och dagvattendammar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Monica Kaija; [2016]
  Nyckelord :fällningskemikalie; flockning; fällning; processvatten; Sorbacal; kvicksilver; tillsatsmedel; Rökgaskondensat; rökgasrening; flockningskemikalie; dagvattendammar; reningsgrad; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver optimering och analysering av Örtoftaverkets vatten till recipient i följande tre områden: • Processvattenreningen, fällning och flockning • Rökgaskondensatet, kvicksilverreduktion • Dagvattendammar, reningsgrad Processvattenreningens fällning och flockning var i behov av intrimning för att öka flockstorleken och –hållfastheten, och på så vis underlätta avskiljningen av metall och suspenderad substans. Två fällningskemikalier, järnkloriden PIX-111 respektive polyaluminiumkloriden PAX-XL60, testades i kombination med den anjoniska flockningspolymeren Superfloc A-1883RS. LÄS MER

 4. 4. Fosforåtervinning ur förbränningsaska från rötslam och rötrest

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Martin Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Fosforåtervinning; rötslam; rötrest; avloppsslam; tungmetaller; våtkemisk; termokemisk; kadmium; jordbruk; regelverk; ASH DEC-; CleanMAP-; PASH-; SEPHOS-; SESAL-Phos-; BioCon-processen;

  Sammanfattning : Fosfor är ett ändligt näringsämne som på senare tid uppmärksammats i samband med övergödning och bristen som råvara. Näringsämnet är livsviktigt för likväl människor som djur och växter och de brytbara fosforreserverna börjar ta slut. LÄS MER

 5. 5. Kostnad-nytta-analys för tungmetallrening av tvätthallsslam i fullskala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Mattias Persson; [2015]
  Nyckelord :Tvätthallsslam; Tungmetallrening; Vattenrening; Reningsanläggning; Fällning med organsik sulfid; Normalisering med svavelsyra;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört på uppdrag av SRV Återvinning AB. SRV har en ny anläggning för att rena THS. THS är benämningen på oljehaltigt vatten från tvätthallar, gatubrunnslam och oljeavskiljare. THS är förorenat med tungmetaller. LÄS MER