Sökning: "vattenryggsäck"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet vattenryggsäck.

  1. 1. Sådd av tallfrön med vattenryggsäck : en laboratoriestudie

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

    Författare :Carolina Sundin; [2009]
    Nyckelord :sådd; fröpaket; vattenryggsäck; gasutbyte;

    Sammanfattning : Föryngring av skog är en nödvändig, men kostsam åtgärd och därför är det eftersträvansvärt att hitta en föryngringsmetod som är både kostnadseffektiv och ger en bra föryngring. Ett sätt att få en billigare föryngringsåtgärd är att använda frösådd. LÄS MER