Sökning: "vedartat"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet vedartat.

 1. 1. Vad gör en växt torktålig? : fysiologiska och morfologiska egenskaper i blad och rötter anpassade för en urban ståndort

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Arvid Lizell; [2021]
  Nyckelord :torktålighet; vedartat; strategier; turgor loss point;

  Sammanfattning : The aim of this literature study is to examine and collect available information about physiological and morphological drought strategies and traits in woody species. Furthermore, the intention is to, based on collected information, discuss how this knowledge can be applied to the use of woody plant species in urban environments. LÄS MER

 2. 2. Vegetation för urbana takbiotoper : ståndortsanpassade buskar och träd för grunda växtbäddar på befintliga takterrasser

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Carl Sandsjö; [2019]
  Nyckelord :gröna tak; buskar; vedartat; substratdjup; extensiv skötsel; biotop; ekotyp;

  Sammanfattning : Till följd av våra växande städer där förtätningar av befintlig bebyggelse är en vedertagen strategi riskerar grönområden att reduceras till ytan. Samtidigt finns ett ökat krav på mer grönska i staden som kan ge befolkningen rekreation och vila men även leverera ekosystemtjänster som renare luft och avlastning av dagvattensystemet. LÄS MER

 3. 3. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hilldetun; [2017]
  Nyckelord :dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. LÄS MER

 4. 4. Trädgård i Brandbergsparken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Mellberg; [2015]
  Nyckelord :gestaltning; park; trädgårdskarktär; trivsamhet; vedartat växtmaterial;

  Sammanfattning : Brandbergsparken i Haninge, söder om Stockholm rustas upp. Brandbergsparken anlades som en del av miljonprogramsområdet Brandbergen. Parken omges av flerfamiljhus och gränsar i norr till Brandbergens centrum. Jag gjorde en växtgestaltning av en fickparksstor yta av parken. LÄS MER

 5. 5. Phytophthora ssp. som skadegörare på vedartat material i svenska park- och naturområden : introduktion, symptom och integrerad bekämpning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sebastian Larsson Herrera; [2015]
  Nyckelord :Phytophthora; karantänskadegörare; integrerad bekämpning; spridningsmekanismer; algsvamp; park; natur;

  Sammanfattning : Ett ökande problem inom Europa och Sverige är invasiva skadegörare på vedartad material av släktet Phytophthora. Dessa introducerade patogener har samevolverat med värdväxter i sin ursprungliga miljö. När dessa skadegörare sprids i andra ekosystem kan de orsaka ett epidemiskt sjukdomsförlopp på flertalet olika växter i sin nya miljö. LÄS MER