Sökning: "veganism"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet veganism.

 1. 1. ”Jag tycker det är skönt att kunna se en ko i ögonen.” En studie om Value Belief Norm-teorins applicerbarhet på veganism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petra Fogelholm; [2019-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i att befintlig forskning säger att konsumtionen av animalier måste minska för att tvågradersmålet ska uppnås har beteendet veganism i den här studien undersökts med hjälp av Value Belief Norm-teorin (VBN-teorin). Beteendet definieras som att äta en helt animaliefri kost, då detta är den kost som har störst potential att minska utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Vegansk kosthållning : En kvantitativ studie om upplevelser, erfarenheter och kostmönster hos veganer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Julia Lindman; [2019]
  Nyckelord :kost; vegan; veganism; vegetarian; upplevelser; erfarenheter; kostmönster;

  Sammanfattning :   Bakgrund Vegetarisk kosthållning blir vanligare och intresset för veganism ökar. Kosthållningen kan innebära hälsofördelar vilket är ett av motiven till veganism. Trots ökad popularitet cirkulerar fortfarande fördomar kring kosthållningen. LÄS MER

 3. 3. Veganismens motiv och effekter på det psykiska välbefinnandet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Edvin Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Veganism;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att genom intervjuer ta reda på vad som föranleder veganers val till sin kosthållning samt analysera hur denna livsstilsförändring har påverkat dem psykiskt. Metod I studien intervjuades två stycken veganer, en man och en kvinna, vid separata tillfällen. En semistrukturerad intervjuguide utformades. LÄS MER

 4. 4. Social identitet, normbrytande, konflikt och tillhörighet : En kvalitativ studie om fem personers övergång från köttnorm till veganism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Lillbäck; [2018]
  Nyckelord :Veganism; köttnorm; övergångsritualer; normbrytande; konflikt; social identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån Victor Turners teori om riter och övergångsritualer undersöka övergången från köttnorm till veganism och hur det påverkar och strukturerar individernas sociala identitet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem veganer och analyserades genom tematisk innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Tall, blond, beautiful Oatly : en studie av varumärket Oatlys konstruerade kommunikativa identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ossian Kjellström; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Brand management; Varumärke; kommunikativ identitet; marknadskommunikation; egenskaper; Oatly; semiotik;

  Sammanfattning : Due to increased competition between companies and products, brand communication has emerged as an decisive and competitive aspect of a company’s success. Oatly, the swedish oat-based product producer, utilized, through extensive marketing communications, a increased awareness following their well mediated legal dispute with Swedish milk organization” LRF Svensk Mjölk”. LÄS MER