Sökning: "vegetarisk à la carte mat"

Hittade 1 uppsats innehållade orden vegetarisk à la carte mat.

  1. 1. Vem lär lärarna?

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Padma Lavigne; [2013]
    Nyckelord :kompetensutveckling för yrkeslärare; kompetensutveckling för restauranglärare; vegetarisk mat; vegetarisk à la carte mat; undervisning i vegetarisk mat;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka likriktningen inom yrkeslärares kompetens med avseende på vegetarisk kost samt att utröna på vilket sätt vegetarisk kost bör ingå inom ramarna för restaurang- och livsmedelsprogrammet med utgång kock.Studien utfördes med sex lärare och programansvariga vid restaurang- och livsmedelsprogram med hjälp av strukturerade intervjuer som spelades in och sedan transkriberades. LÄS MER