Sökning: "velopharynx function"

Hittade 1 uppsats innehållade orden velopharynx function.

  1. 1. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
    Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

    Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate speech and self-reported communicative ability in 40 young adults born with an isolated cleft palate compared with 41 young adults born without a cleft palate. Differences in speech due to cleft size and the presence of a syndrome/additional congenital abnormalities were also examined. LÄS MER