Sökning: "vem är jag uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden vem är jag uppsats.

 1. 1. Vem kan skriva för utan vind. En studie i att komponera vokalmusik utifrån textförfattande och sångimprovisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Tuva-Lill Elwerdotter; [2019-01-28]
  Nyckelord :Vokalmusik; Komposition; Text; Improvisation; Inspiration; Kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om planerad och strukturerad kompositionstid kan vara gynnsamt för musikskaparen och underlätta produktion av vokalmusik. Centrala frågeställningar i mitt arbete är om planerad kompositionstid kan gynna den kreativa processen och om de två kompositionsuppläggen jag tagit fram, ”Sångimprovisation till förutbestämda ackord” och ”Text blir till sång”, kan vara gynnsamma för mitt musikskapande. LÄS MER

 2. 2. "Jag är en riktig raggare" : En kulturanalytisk studie av identitetsskapande bland kvinnliga raggare och deras syn på raggarkultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kristin Rydberg; [2019]
  Nyckelord :kvinnliga raggare; raggarkultur; identitet; subkultur; motorkultur; raggare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och analysera kvinnliga raggares identitetsskapande ur ett kulturanalytiskt perspektiv, samt beskriva raggarkulturen ur deras perspektiv. För att kunna göra det har jag genomfört fem djupintervjuer, med totalt sex informanter. LÄS MER

 3. 3. Vem är du, vem är jag som man? : En studie om män i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Axel Pettersson; Didar Simola; [2019]
  Nyckelord :Genus; fritidshem; manliga fritidslärare; män; jämställdhet; skola; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att ta reda på om kön hos de som arbetar på fritidshemmet hade en betydelse. Utifrån våra manliga informanter, tog vi reda på deras perspektiv genom observation och intervjufrågor.Empirin baserar sig på kvalitativa intervjuer med 5 män som arbetar i fritidshem i norra och södra Sverige. LÄS MER

 4. 4. Fasetterad mosaik av en myriad av fragment - Några internationellt adopterade vuxnas skildringar av personliga förhållanden till ursprung och identitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Natali Stojanovic Zezovic; [2019]
  Nyckelord :Internationell adoption; identitet; etnisk identitet; biologiskt ursprung och etnicitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en nyanserad och mångtydig förståelse för hur internationellt adopterade vuxna, som är 18 år och äldre, själva förhåller sig till sitt ursprung och ser på sin identitet. Totalt har 16 informanter genom intervjuer och nedskrivna berättelser beskrivit hur de ser på betydelsen av sitt ursprung och hur det faktum att de är adopterade har påverkat deras identitet. LÄS MER

 5. 5. Kollektivavtal vid verksamhetsövergångar - Fallet Almega mot Unionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Samuel Kvist; [2018]
  Nyckelord :Kollektivavtal; verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; ettårsregeln; Almega mot Unionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen ämnar jag undersöka hur kollektivavtal tillämpas vid verksamhetsövergångar. Hur denna tillämpning görs är till stor del baserad på vem av överlåtaren och förvärvaren som har kollektivavtal och, om båda har kollektivavtal, huruvida man är bundna av samma eller olika kollektivavtal. LÄS MER