Sökning: "ventilationskontroll"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ventilationskontroll.

 1. 1. Framtidens inomhusmiljö - En kvantitativ studie i inomhusmiljö och behovet av ventilationskontroll i äldre småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Stina Walberg; Martin Hed; [2020]
  Nyckelord :småhus; BFS 2011:26; inomhusmiljö; luftflöde; ventilationskontroll;

  Sammanfattning : Vi människor spenderar en stor del av våra liv inomhus, varför kvalitén på luften är av stor betydelse. En tydlig definition på begreppet god inomhusmiljö eller bra luftkvalité är svår att specificera, även om man vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar den upplevda komforten och har inverkan på både människans hälsa och dess prestationsförmåga (Warfvinge & Dahlbom 2010). LÄS MER

 2. 2. Hantering av energi- och fuktfrågor hos Sveriges kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Pia Gullin; [2015]
  Nyckelord :Sveriges kommuner; Sveriges landsting; webbaserad enkätundersökning; energihantering; fukthantering; obligatorisk ventilationskontroll OVK ; inomhusmiljö; energideklaration; Europaparlamentets och rådets direktiv 2010 31 EU; Sweden s municipalities; Sweden’s county councils; web survey; energy Control; energy management; moisture management; obligatory ventilation control OVK ; indoor environment; energy performance certificate; Directive 2010 31 EU of the European Parliament and Council; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Idag utgör byggnader 40 % av den Europeiska unionens sammanlagda energianvändning. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU antogs den 19 maj 2010, vilket verkar för att öka användningen av förnybara energikällor och samtidigt minska energianvändningen. LÄS MER

 3. 3. En förskola I Tantolunden : Från frisk luft till fantasigenererande miljö

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Karl Lindstrand; [2014]
  Nyckelord :Natural ventilation; air; mycoremediation; preschool; Självdrag; luft; mycelremediering; förskola;

  Sammanfattning : Enligt en rapport från Socialstyrelsen 2013 framgår det att få förskolor arbetar systematiskt med att förebygga en miljö där allergi kan uppstå. Ca 80 % av landets förskolor hade fuktskador eller en konstruktion som innbar en förhöjd risk för fuktskador. LÄS MER

 4. 4. Simulering av luftflöden genom ventilationsdon

  Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

  Författare :Erik Dalsryd; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks i vad mån det går att simulera luftflödet genom ett ventilationsdon och därigenom bestämma en k-faktor, vilken anger förhållandet mellan luftflödet och kvadratroten ur tryckfallet över en strypning.En tvådimensionell axelsymmetrisk modell har använts för att simulera ett irisspjäll utan böjar på luftkanalen. LÄS MER